Företrädesemission 2017

Vi genomför nu en företrädesemission för att finansiera kliniska studier med SpagoPix samt för att
accelerera utvecklingen av Tumorad® med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Nedan finner du informationsmaterial om företrädesemissionen.

VD-brev

Informationsfolder

Prospekt

Instruktion för teckning

Anmälningssedel för teckning av units