Bolagsordning


BOLAGSORDNING FÖR SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL)

Org. nr. 556574-5048

 

§ 1 Firma

Bolagets firma skall vara Spago Nanomedical AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Verksamhet

Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och licensiering av substanser som används för tillverkning av läkemedel, kontrastmedel och medicinsk utrustning samt därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.

§ 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisor

1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisors uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm förutom på den ort där styrelsen har sitt säte.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§ 10 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman;

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;

3. Val av en eller två justeringsmän;

4. Godkännande av dagordning;

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7. Beslut om:

a)                         fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och        koncernbalansräkning,

b)                         dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c)                          ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

8. Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden

9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Antagen vid årsstämma den 29 april 2014