SHARE: Change: 0.00 / Bid: 0.00 / Ask: 0.00 / Price: 0.00 / High: 0.00 / Low: 0.00 / Quantity: / Turnover: 0 / 1970-01-01 00.00

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical har fastställt den aktiva ingrediensen för SpagoPix

Spago Nanomedical har nu slutfört arbetet med att ta fram ett nanomaterial med förbättrat ytskikt för det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix. Detta innebär att den aktiva ingrediensen i SpagoPix nu har förutsättningar för tillräcklig lagringsstabilitet och är färdig för biologisk verifiering inför regulatoriska tester.
Läs mer

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Perioden januari – december i sammandrag Periodens resultat uppgick till -10 168 Tkr (-6 141 Tkr). Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,76 kr (-1,57 kr). Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 21 511 Tkr (14 479 Tkr). Viktiga händelser under perioden Mats Hansen tillträdde…
Läs mer

Nyemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har registrerats

Läs mer

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) tecknades till cirka 164%, inklusive teckningsförbindelser. 90,3% tecknades med företrädesrätt. Spago Nanomedical tillförs därmed cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom att företrädesemissionen övertecknats behöver inlämnade garantiåtaganden inte tas i anspråk.
Läs mer

Offentliggör memorandum för företrädesemission

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som godkändes vid den extra bolagsstämman den 12 november 2015.
Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkände bolagets företrädesemission som hade offentliggjorts den 27 oktober 2015.
Läs mer

Kallelse till EXTRA Bolagsstämma i SPAGO Nanomedical AB (publ)

Läs mer

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission på 22,8 miljoner kronor med företräde för befintliga ägare. Emissionen är säkerställd till 100% genom teckningsförbindelser och garantier.
Läs mer

SpagoPix produktpatent godkänt i USA

Spago Nanomedical meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten USPTO godkänt bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.   
Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har avhållits den 5 maj 2015 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.
Läs mer