11 Oct, 2013

Accelerator och Spago offentliggör villkoren i överlåtelseavtal gällande aktier i Archaea Pharma

Styrelsen för Accelerator Nordic AB (“Accelerator”) har tidigare föreslagit att den extra bolagsstämman, som har kallats till den 14 oktober 2013, godkänner en försäljning av innehavet i dotterbolaget Archaea Pharma AB (“Archaea Pharma”) . Accelerator och Spago Imaging AB (”Spago”) offentliggör idag en överenskommelse om villkoren för försäljningen av Archaea Pharma. Detta offentliggörande utgör också ett led i Accelerators styrelses fullständiga förslag till bolagsstämman för godkännande av försäljningen. Villkor för försäljningen av Archaea Pharma
Accelerator och Spago har idag träffat en överenskommelse om att Spago ska förvärva Accelerators samtliga aktier i Archaea Pharma i enlighet med ett överlåtelseavtal. Överenskommelsen är villkorad dels av godkännande av den extra bolagsstämman i Accelerator den 14 oktober 2013, dels av beslut i Spagos styrelse.
Accelerators försäljning av innehavet i Archaea Pharma är ett led i den pågående renodlingen av Accelerators verksamhet. Accelerators styrelse har under en tid utvärderat alternativen för Archaea Pharmas huvudprojekt, ProtR-C, däribland att avsluta projektet med hänsyn till den kostnad det skulle medföra för Accelerator att föra projektet till en kommersialiserbar fas. Det är därför mer fördelaktigt för Accelerators aktieägare att få ta del av det inneboende värdet i projektet genom en försäljning av aktierna i Archaea Pharma till Spago. De värden som finns i Archaea Pharma kommer att ha bättre förutsättningar att utvecklas hos Spago eftersom båda företagen har fokus på passiv målstyrning till tumörer (”passive tumor targeting”).
Köpeskillingen uppgår till 9,5 miljoner kronor som ska betalas genom en revers som ska amorteras under 10 år, via avbetalningar för de år som Archaea Pharma har ett positivt kassaflöde som kommer Spago till del. Inom ramen för överenskommelsen kommer även förfallodagen för det lån om 5 miljoner kronor som Accelerator tidigare lämnat till Spago att skjutas fram från den 30 september 2015 till den 15 december 2017. Vidare kommer Accelerator överlämna Archaea Pharma skuldfritt till Spago, genom att omvandla en skuldfordran från Optovent på cirka 3,8 miljoner kronor till ett ovillkorat aktieägartillskott. Accelerator har även åtagit sig att göra ett ovillkorat aktieägartillskott om 120 000 kronor som ska täcka vissa kostnader för patent i Archaea Pharma. Köpeskillingen har fastställts med utgångspunkt i en marknadsmässig bedömning av värde och risk i innehavet i Archaea Pharma.
“Såväl Accelerator som Spago har ett intresse i att verksamheten i Archaea Pharma utvecklas bästa sätt. Vi är också överens om att de lämpligaste förutsättningarna för att utveckla Archaea Pharma finns hos Spago, säger Thomas Gür, VD i Accelerator. En försäljning på de villkor som vi har kommit överens om med Spago, ger därmed möjlighet för Accelerators aktieägare att realisera upparbetade värden i Archaea Pharma.”

“I likhet med Spago baseras Archaea Pharmas verksamhet på selektiv leverans till tumörer via så kallad”passive tumor targeting”. Spago har tidigare ansvarat för utvecklingen av Archaea Pharmas cancerprojekt på uppdrag av Accelerator. Det är därför naturligt att Spago nu tar över, säger Eva Redhe Ridderstad, styrelseordförande i Spago. Archaea Pharmas projekt för målstyrd läkemedelsleverans till enskilda vävnader (”drug delivery”) är ett lovande projekt, dock i mycket tidig fas. Kompetensmässigt finns förutsättningar inom Spago att driva och utvärdera denna typ av projekt, som ligger i gränslandet mellan nano- och proteinteknik, vilket vi avser göra när det finns finansiella förutsättningar för det.”
Archaea Pharma är ett utvecklingsbolag med affärsidén att förädla och kommersialisera innovationer inom ”drug delivery”. Den primära applikationen, ProtR-C, bygger på en teknik baserad på ett proteinhölje som tagits fram för att kunna transportera cellgiftet Cisplatin med hjälp av en nanokapsel direkt till en tumör utan att påverka omkringliggande vävnad. Mindre påverkan på omkringliggande vävnad möjliggör både effektivare behandling och minskade biverkningar, vilket ökar både överlevnadschans och livskvalitet för patienten. Archaea Pharma arbetar med preklinisk verifiering av ProtR-C.
För ytterligare information, kontakta Thomas Gür, VD Accelerator Nordic AB, +46 70 797 64 51 eller Eva Redhe Ridderstad, styrelseordförande för Spago Imaging AB, +46 70 777 45 00

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG. IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. SPAGO Pix har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. SPAGO Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper. 3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde. För mer information, se www.spagoimaging.com
Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB samt SyntheticMR AB – under pågående utdelning och notering. SyntheticMR har utvecklat en programvara som effektiviserar och förbättrar MR-undersökningar och som finns i kliniskt bruk. AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se

PDF: Accelerator och Spago offentliggör villkoren i överlåtelseavtal gällande aktier i Archaea Pharma »