22 Feb, 2013

Bokslutskommuniké Jan – december 2012

2012 i sammandrag

* Periodens resultat uppgick till – 4 615 Tkr (- 715)
* Resultat per aktie uppgick till – 9,23 kr (- 3,89)
* Likvida medel 21 978 Tkr (1 345)

Fjärde kvartalet i sammandrag

* Periodens resultat uppgick till – 1 239 Tkr (97))
* Resultat per aktie uppgick till – 0,86 kr (0,53)
Viktiga händelser under perioden

* SPAGO Imaging AB utsåg i juni Peter Leander till styrelseledamot. Peter Leander är bitr. professor i radiologi vid Lunds universitet samt regionöverläkare i Region Skåne och har lång erfarenhet inom radiologi och kontrastmedel.

* Moderbolaget Accelerator Nordic AB meddelade i oktober att man avser förbereda för en avknoppning av dotterbolaget SPAGO Imaging AB genom listning på AktieTorget samt utdelning av Accelerator Nordic ABs innehav i SPAGO Imaging AB till Accelerator Nordic ABs aktieägare.

* Andreas Bunge, tidigare ordförande i SPAGO Imaging AB, utsågs till VD och Maria Wrethag, VD för Accelerator Nordic AB till ny styrelseledamot.

* SPAGO Imaging AB utsåg Eva Redhe Ridderstad till ny styrelseordförande inför listningen av Bolaget och avknoppningen från Accelerator Nordic AB.

* SPAGO Imaging AB har under perioden genomfört en nyemission om 21 miljoner kronor vilken fulltecknades.

* SPAGO Imaging AB listades på AktieTorget den 27 december.

Händelser efter Periodens utgång

* SPAGO Imaging AB har under början av året startat produktion av material i pilotskala.

VD har ordet
Vi genomförde i slutet av 2012 en lyckad nyemission på 21 MSEK och SPAGO-aktien noterades vid årsskiftet. Detta gör nu att vi har möjlighet att med full kraft inrikta oss på att ta vårt huvudprojekt, utveckling av ett tumörselektivt MR-kontrastmedel, genom preklinisk fas för att i ett nästa steg hitta en partner för den kliniska delen av utvecklingen och för marknadslansering.

MR är i många fall den bästa tekniken för att undersöka förändringar i mjukvävnad. Dock visar marknadsstudier på ett stort behov av ett MR-kontrastmedel som ger tydligare bilder av tumörer och färre falska positiva svar.

Marknaden för MR-kontrastmedel är stor och växande och förväntas uppgå till över två miljarder USD år 2015. Även kontrastmedelsmarknaden för tumörvisualisering är och har varit växande, t.ex.ökade användningen av MR-kontrastmedel för bröstcancerdiagnostik med 25-35% per år mellan 2000-2010.
SPAGOs målsättning är att ge radiologer och onkologer tillgång till bättre beslutsunderlag och därigenom skapa bättre förutsättningar för cancerpatienterna att övervinna sin sjukdom. Vi tror och har också fått bekräftat i marknadsstudier att ett kontrastmedel som SPAGOs till stor del skulle kunna fylla detta behov.
SPAGOs kontrastmedel förväntas ge radiologen och onkologen möjlighet att se tumörer tidigare och tydligare samt med färre falska positiva svar, vilket är ett problem med de kontrastmedel som finns på marknaden idag. Detta kan ske tack vare kontrastmedlets förmåga att selektivt ansamlas i cancervävnad och att det även ger en avsevärt bättre förstärkning av signalen som används vid MR-undersökningar (relaxivitet) än dagens kontrastmedel.

Utöver vårt primära spår, tumördiagnostik, ser vi också flera potentiella användningar av kontrastmedlet SPAGO Pix inom annan MR-diagnostik. SPAGOs utvecklingsarbete baseras på våra egna patentsökta teknologiplattformar IonXgel och 3PEG och dessa har också en potential för användning vid framtagande av nya produkter t.ex. för olika former av behandling.

I närtid är dock det övergripande målet att driva huvudprojektet genom de prekliniska studierna fram till en utlicensiering till någon av de större aktörerna på kontrastmedelsmarknaden.
Min bedömning är att SPAGO Imaging är väl rustat för att ta sig an denna utmaning och att vi därmed även har goda möjligheter att åstadkomma en bra värdetillväxt i bolaget.

Andreas Bunge
VD SPAGO Imaging AB

Verksamheten
SPAGO Imaging är ett nanomedicinbolag som bedriver utveckling inom framför allt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG.
SPAGO Imagings primära utvecklingsprojekt har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten.
SPAGO Pix har potential att avsevärt förbättra visualisering av tumörer jämfört med konventionella MR-kontrastmedel. Produktens nanopartikelstruktur ger mycket hög signalstyrka (relaxivitet) och är utvecklad för passivt målsökande av cancervävnad (“Passive Tumor Targeting”). Detta ger bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad och därmed goda möjligheter för detektion även av små tumörer och metastaser med hög specificitet, dvs. med färre falska positiva svar. Falska positiva svar är i dag ett stort kliniskt problem som leder till både onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för följdundersökningar.
SPAGO Pix är dessutom gadoliniumfritt, vilket innebär att det inte medför någon risk för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som visat sig kunna uppstå av dagens nästan uteslutande gadoliniumbaserade kontrastmedel.
IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör också basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix.
3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde.

Perioden januari-december 2012
SPAGO Imaging ABs nyemission på 21 miljoner kronor fulltecknades. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet med att ta bolaget fram till kliniska studier.
SPAGO Imaging AB utsåg i november Eva Redhe Ridderstad till ny styrelseordförande inför listningen och den planerade avknoppningen från Accelerator Nordic AB. Eva Redhe Ridderstad, i dag bland annat styrelseledamot i Probi AB och Accelerators tidigare dotterbolag PledPharma AB, har lång erfarenhet från ledande positioner i noterade bolag och har tidigare varit både VD och ordförande i Erik Penser Fondkommission AB samt styrelseledamot i Q-Med AB.
Till ny VD utsågs Andreas Bunge, tidigare ordförande i SPAGO Imaging AB, och Maria Wrethag, VD för Accelerator Nordic AB, utsågs till ny styrelseledamot.
SPAGO Imaging AB har tidigare under perioden även utsett Dr. Peter Leander till styrelseledamot. Peter Leander är bitr. professor i radiologi vid Lunds universitet samt regionöverläkare i Region Skåne. Dr. Leander har över 20 års erfarenhet inom radiologi, en PhD i leverspecifika kontrastmedel för MR och datortomografi och stor erfarenhet av kontrastmedelsforskning.
Tidigare prekliniska proof of concept studier indikerar god diagnostisk effektivitet och grundläggande säkerhet. Mycket lovande är också att resultaten tyder på specificitet i separationen mellan cancervävnad och inflammation, vilket är av avgörande klinisk nytta. Pilottoxstudier för att bedöma högsta tolererbara dos har gett lovande resultat. Ytterligare studier kommer därmed att göras som del av det regulatoriska preklinska toxicitetspaket som krävs för att starta kliniska studier.
Utökade farmakokinetiska pilotstudier som gjorts under perioden verifierade att utsöndringen av nanomaterialet är god. Ytterligare farmakokinetiska studier kommer även att vara en del av de större prekliniska GLP tox studierna. Vissa modifieringar av materialet för att förlänga halveringstiden kommer nu att göras. Dessa modifieringar beräknas vara färdiga under första halvan av 2013. Arbetet har framskridit bra och konfirmerande in vivo studier har påbörjats.

Händelser efter Periodens utgång
SPAGO Imaging AB har under början av året startat produktion av material i pilotskala. Detta material kommer att användas för att utföra de studier som krävs för att kunna gå vidare till kliniska prövningar.

Marknadspotential och kommersialiseringsstrategi
Marknaden för MR-kontrastmedel var värd omkring 1,7 miljarder USD 2012, med en årlig tillväxt på omkring 4 procent och förväntas nå 2 miljarder dollar år 2015 (Kalorama Information 2012). Särskilt användningen av MR-kontrastmedel för bröstcancerdiagnostik har haft en explosionsartad tillväxt det senaste årtiondet med en marknadstillväxt på 25-35 procent årligen mellan 2000 och 2010 (Destum Partners 2011).
SPAGO Imaging AB avser, för att reducera risken och optimera den internationella marknadspotentialen, att kommersialisera SPAGO Pix med hjälp av en industriell partner som har de utvecklings-, marknadsförings- och försäljningsresurser som krävs för att nå ut på en global marknad. Detta för att också kunna korta tiden till marknad och öka möjligheterna för en lyckad lansering.

PDF: Bokslutskommuniké Jan – december 2012 »