20 Feb, 2015

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Perioden januari – december i sammandrag

• Periodens resultat uppgick till -6 141 Tkr (-5 216 Tkr).
• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,38 kr (-1,57 kr).
• Likvida medel var vid utgången av perioden 14 479 Tkr (7 939 Tkr).
Viktiga händelser under perioden

• Spago utsåg Dr. Emil Aaltonen till ansvarig för preklinisk utveckling.
• Under perioden har arbetet inriktats på att samla alla önskvärda egenskaper i ett och samma kontrastmedel samt verifiera dessa.
• Initial utveckling av projekt inom radionuklidterapi för cancerbehandling samt formulering av patentansökan.
• Spago lämnade in patentansökan och formaliserade ett projekt, Tumorad, kring utveckling av nanopartiklar designade för radionuklidterapi för cancerbehandling.
• Spago kallade till en extra bolagsstämma den 29 april för godkännande av beslut om en företrädesemission om ca 22 miljoner kronor.
• Spago Imaging AB genomförde namnbyte till Spago Nanomedical AB.
• Emissionen fulltecknades och inbringade 22,1 MSEK före emissionskostnader.
• Spago Nanomedical utser Dr. Mats Hansen till ny VD.
• Studie med kontrastmedlet Spago Pix publicerad i PLOS ONE.

Viktiga händelser efter periodens utgång

• Mats Hansen tillträdde som VD den 15 januari 2015
• Reproducerbarhet har uppnåtts i processen för syntes av nanopartiklar i labskala

VD har ordet

Som nytillträdd VD är det med glädje jag tar del av den entusiasm och energi som finns i bolaget. Kombinationen av ett stort kunnande och en mycket lovande teknologi gör att det finns det goda förutsättningar att ta bolagets projekt framåt i utvecklingskedjan och därigenom skapa värde för ägarna och i slutändan bidra till att bekämpa cancer.
De data kring SpagoPix som under året publicerades i tidskriften PLoS ONE visar att projektet har en god potential för att förbättra dagens kliniska kontrastmedelsbaserade MR-diagnostik. Vi har nu lyckats standardisera processen för syntes av nanopartiklarna i labskala och erhållit viktiga lärdomar kring kritiska parametrar och komponenter. Detta har lett fram till att vi nu bättre kan kontrollera produktionsbetingelserna och därmed har vi också uppnått en bättre reproducerbarhet i processen. Arbetet med att skala upp produktionen och producera material för regulatoriska GLP tox-studier kan därmed komma igång och vi har inlett diskussioner med såväl potentiella tillverkare som kontraktsforskningsorganisationer. Vi ser även ett fortsatt intresse för projektet och fortsätter den kontinuerliga dialog med potentiella internationella partners vi har sedan tidigare.
Inom Tumorad-projektet inriktar vi oss på att karakterisera och optimera de farmakokinetiska egenskaperna hos nanopartiklarna för att ytterligare förbättra deras ackumulation i tumörer och samtidigt minimera påverkan på övriga organ. Projektet befinner sig fortfarande i forskningsfas och arbetet innefattar därmed även metodutveckling för att kunna mäta och beskriva hur variationer i designen påverkar partiklarnas egenskaper. På detta sätt ökar vi chanserna att identifiera rätt partikel och kunna generera relevanta data i effektstudier. Vi ser ett ökat intresse i omvärlden för nya radionuklidterapier och marknaden för denna typ av behandling förväntas öka under de kommande åren vilket, tillsammans med det fortsatt stora behovet av alternativa cancerbehandlingar inom flera av de vanligaste tumörformerna, gör detta projekt både spännande och viktigt.
Utveckling av nya, innovativa medicinska preparat är förenat med stora utmaningar. Jag bedömer dock att projekten utvecklas på ett bra sätt och är övertygad om att de framöver har goda möjligheter att skapa intresse hos och licensieras ut till bolag med kapacitet att ta dem vidare till marknaden och patienterna.

Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB

PDF: Bokslutskommuniké januari – december 2014 »