27 Aug, 2014

Delårsrapport januari – juni 2014

Perioden januari – juni i sammandrag

• Periodens resultat för koncernen uppgick till -3 060 Tkr. Bolagets resultat uppgick till -3 027 Tkr (-1 576 Tkr).
• Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,91 kr.
• Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 22 368 Tkr och för bolaget till 22 045 Tkr (13 483 Tkr).

Viktiga händelser under perioden

• Spago utsåg Dr. Emil Aaltonen till ansvarig för preklinisk utveckling.
• Under perioden har arbetet inriktats på att samla alla önskvärda egenskaper i ett och samma kontrastmedel samt verifiera dessa.
• Formulering av patentansökan samt initial utveckling av radionuklidterapi för cancerbehandling.
• Spago lämnade in patentansökan och formaliserade ett projekt, Tumorad, kring utveckling av nanopartiklar designade för radionuklidterapi för cancerbehandling
• Spago kallade till en extra bolagsstämma den 29 april för godkännande av beslut om en företrädesemission om ca 22 miljoner kronor.
• Beslut om nyemission godkändes av bolagstämman
• Spago Imaging AB genomförde namnbyte till Spago Nanomedical AB
• Emissionen fulltecknades och inbringade 22,1 MSEK före emissionskostnader
VD har ordet

Vi har fortsatt huvudfokus på Spago Pix. Under vår mer experimentella pilotfas har vi varit inriktade på att optimera de egenskaper vi vill få fram hos den slutliga substansen av Spago Pix genom att samla alla viktiga egenskaper i ett och samma kontrastmedel. Efter det att den slutliga partikeln nu är definierad fokuserar vi framförallt på att producera ett slutligt kontrastmedel och verifiera att alla önskade egenskaper uppnåtts före vi skalar upp tillverkningen och genomför de regulatoriska GLP toxstudierna.
Under perioden har vi erhållit bra data från cancer-terapi projektet Tumorad som vi valt att formalisera och gå vidare med. In vivo studier har visat lovande resultat, det vill säga leverans och ackumulation av vald isotop i tumör. Vi har även erhållit en bra stabilitet vad gäller radioisotopens bindning till nanopartikeln vilket är väsentligt. Vi arbetar nu med att optimera nanopartiklarnas cirkulationstid i kroppen, bland annat för att öka deras ackumulering i tumörvävnad, cirkulationstiden och koncentration i tumörer i relation till andel i övriga organ.
Vid radionuklidterapi, som även kallas isotopbehandling, ges ett radioaktivt ämne till patienten. Radionuklidterapi är en allt vanligare behandlingsform för olika cancersjukdomar.
Vi ser Tumorad som en möjlighet att kunna bidra till behandlingen av svårbehandlad metastaserande sjukdom i de stora cancerområdena såsom bröst-, prostata- och kolorektalcancer.
Ytterligare steg framåt i Spago Pix-projektet tillsammans med utvecklingen i Tumorad gör att jag än mer stärkt min tro på framtiden och på potentialen i bolaget.

Andreas Bunge
VD Spago Nanomedical AB

PDF: Delårsrapport januari – juni 2014 »