24 May, 2013

Delårsrapport januari – mars 2013

Första kvartalet i sammandrag

• Periodens resultat uppgick till -1 378 Tkr (-854)

• Resultat per aktie uppgick till -0,42 kr (-4,65)

• Likvida medel 15 551 Tkr (552)
Viktiga händelser under perioden

• Produktion av material i pilotskala startade under början av kvartalet
• En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix med förbättrade farmakokinetiska egenskaper har tagits fram

Viktiga händelser efter periodens utgång

• I april delades Accelerator Nordics aktieinnehav, om ca 55,1 procent, ut till Accelerator Nordics aktieägare
• Den nya generationen av det gadoliniumfria kontrastmedlet SPAGO Pix har verifierats i en MR-studie där det gav mycket bra tumörbilder

VD har ordet

Under första kvartalet har vi fortsatt utvecklingen av vårt cancerselektiva kontrastmedel SPAGO Pix. Detta har givit resultat och lett till stora framsteg. Vi har nu ett kontrastmedel med en tillfredställande profil vad gäller ett antal av de viktigaste prekliniska parametrarna.

SPAGO Pix har mycket hög signalstyrka (relaxivitet), betydligt högre än de i dag använda kontrastmedlen. SPAGO Pix är dessutom ett gadoliniumfritt kontrastmedel och därmed fritt från risken att ge den allvarliga biverkan NSF.

Under första kvartalet har vi med en ny generation av kontrastmedlet utfört ytterligare så kallade farmakokinetiska studier som visat på förbättrade egenskaper så som t.ex. förlängd cirkulationstid, vilket ger förutsättningar för bättre bilder och förbättrad toxikologisk profil. Efter periodens utgång har även bildförsök gjorts i en bröstcancermodell med mycket fina bilder där vi tydligt kan urskilja tumörer. Studien indikerade också möjligheten att visualisera metastaser. Det här är ett viktigt steg för oss då det väsentligt minskar risken i projektet.

Dessa resultat tillsammans med att vi tidigare har kunnat se en bra utskiljning av kontrastmedlet från kroppen gör att vi bör vara redo att kunna nästa steg och starta de planerade toxikologiska studierna under sommaren. Uppskalningen av produktionen har påbörjats och fortlöper enligt plan, hos vår externa produktionspartner.

Det övergripande målet är fortsatt att driva huvudprojektet genom de prekliniska studierna fram till en utlicensiering till någon av de större aktörerna på kontrastmedelsmarknaden och därmed till kliniska studier. Samtidigt kommer vi börja marknadsföra 3PEG för förbättrade läkemedelsegenskaper, då vi ser ett intresse för denna teknologi och potential för samarbeten.

Min bedömning är att SPAGO Imaging är på god väg och väl rustat för att ta sig an denna utmaning och att vi därmed även har föruttsättningar att åstadkomma en bra värdetillväxt i bolaget.

Andreas Bunge
VD SPAGO Imaging AB

Verksamheten

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver utveckling inom framför allt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG.
SPAGO Imaging ABs primära utvecklingsprojekt har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten.

SPAGO Pix har potential att avsevärt förbättra visualisering av tumörer jämfört med konventionella MR-kontrastmedel. Produktens nanopartikelstruktur ger mycket hög signalstyrka (relaxivitet) och är utvecklad för passivt målsökande av cancervävnad (”Passive Tumor Targeting”). Detta ger bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad och därmed goda möjligheter för detektion även av små tumörer och metastaser med hög specificitet, dvs. med färre falska positiva svar. Falska positiva svar är i dag ett stort kliniskt problem som leder till både onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för följdundersökningar.

SPAGO Pix är dessutom gadoliniumfritt, vilket innebär att det inte medför någon risk för Nephrogenic Systemic Fibrosis (NSF), en allvarlig biverkning som visat sig kunna uppstå av dagens nästan uteslutande gadoliniumbaserade kontrastmedel.

IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör också basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix.

3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde.

Perioden januari – mars 2013

SPAGO Imaging AB har under början av året startat produktion i pilotskala av material till SPAGO Pix. Detta material kommer att användas för att utföra de studier som krävs för att kunna gå vidare till kliniska prövningar.

En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix har tagits fram med förbättrade farmakokinetiska egenskaper. Det nya materialet har en förlängd cirkulationstid som ger förutsättningar för bättre bilder och toxikologisk profil.

Händelser efter Periodens utgång

Accelerators Nordic ABs aktieinnehav, om ca 55,1 procent delades ut till Accelerator Nordic ABs aktieägare i april och i och med detta i är SPAGO Imaging AB inte längre dotterbolag till Accelerator Nordic AB.

Efter periodens utgång har vi genomfört en verifiering i MR-kamera av den nya generationens kontrastmedel. Denna studie gav mycket bra tumörbilder och indikerade också goda möjligheter att visualisera metastaser.

Marknadspotential och kommersialiseringsstrategi

Marknaden för MR-kontrastmedel var värd omkring 1,7 miljarder USD 2012, med en årlig tillväxt på omkring 4 procent och förväntas nå 2 miljarder dollar år 2015 (Kalorama Information 2012). Särskilt användningen av MR-kontrastmedel för bröstcancerdiagnostik har haft en explosionsartad tillväxt det senaste årtiondet med en marknadstillväxt på 25-35 procent årligen mellan 2000 och 2010 (Destum Partners 2011).

SPAGO Imaging AB avser, för att reducera risken och optimera den internationella marknadspotentialen, att kommersialisera SPAGO Pix med hjälp av en industriell partner som har de utvecklings-, marknadsförings- och försäljningsresurser som krävs för att nå ut på en global marknad. Detta för att också kunna korta tiden till marknad och öka möjligheterna för en lyckad lansering.

Finansiell information avseende januari – mars 2013

Intäkter och kostnader
Rörelseintäkterna under perioden uppgick till 138 Tkr (0).
Rörelsens kostnader för perioden var 3 077 Tkr (2 656).
Intäkterna härrör från fakturering av utförda tjänster, varav större delen till ett bolag inom den koncern Spago Imaging AB tidigare tillhörde. Antalet medarbetare i bolaget var vid periodens utgång 8 (7).
Säsongsvariationer som påverkar intäkts- och kostnadsbilden mellan olika rapporterade perioder förekommer ej.

Resultat, första kvartalet
Resultatet för kvartal 1 uppgick till -1 378 Tkr (-854), resultatet före finansnetto till -1 289 Tkr (-834) och resultat per aktie -0,42 kr (-4,65). Rörelseintäkterna uppgick till 138 Tkr (0) och rörelsekostnaderna till
3 077 Tkr (2 656).

Investeringar, likviditet och finansiell ställning
Investeringarna under perioden är i utvecklingskostnader och patent (immateriella anläggningstillgångar). Det kortfristiga lån som fanns vid utgången av 2012 (3 000 Tkr) har under perioden återbetalats. Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till 15 551 Tkr.

Bolagets egna kapital uppgick till 40 873 Tkr och bolagets soliditet är 84,6 procent. Eget kapital per aktie uppgick till 12,32 kr.

Nyemission
Under december 2012 genomfördes en nyemission där Bolaget tillfördes 20 955 Tkr före emissionskostnader. Emissionen registrerades hos Bolagsverket den 9 januari 2013.

Upparbetade underskott
Bolaget har vid årets utgång ackumulerade underskott på ca 9 697 Tkr (4 489 Tkr). Någon uppskjuten skattefordran med anledning av de ackumulerade underskotten har inte tagits in i redovisningen.

Aktiedata
Antalet aktier i bolaget är 3 317 273.

Aktiehistorik
Vid ingången av 2012 fanns i bolaget 183 773 aktier. Under oktober 2012 genomfördes en fondemission och antalet aktier ökade med 1 653 957. I november 2012 beslutades om en nyemission och antalet aktier ökade med 1 479 543. Nyemissionen slutfördes den 28 december 2012 och registrerades vid Bolagsverket den 9 januari 2013. Aktiens kvotvärde har hela tiden varit 1 kr varvid aktiekapitalet har varit lika stort som antalet aktier. Totalt aktiekapital i bolaget efter registrering hos Bolagsverket den 9 januari 2013 är 3 317 273 kr och antalet aktier 3 317 273.

Teckningsoptioner
Spago Imaging AB har utgivit teckningsoptioner till VD, styrelseordförande och övriga anställda. Antalet utgivna teckningsoptioner är 289 115 st och teckningsoptionerna löper på 3 år. Omvandling till aktier kan ske under olika perioder och den sista perioden tar slut under första kvartalet 2016. Varje innehavd option ger rätt att teckna en Spago Imaging AB aktie till kurs 18,45 kr. För varje teckningsoption har erlagts 3,20 kr.

Listning av Spago Imaging AB
Den 27 december 2012 listades Spago Imaging ABs aktie på Aktietorget.

PDF: Delårsrapport januari – mars 2013 »