AKTIEN: +/-: 0.04 SEK / Köp: 5.20 SEK / Sälj: 5.30 SEK / Senast: 5.04 SEK / Högst: 5.50 SEK / Lägst: 4.85 SEK / Antal: 17 674 / Omsättning: 87 959 SEK / 2020-04-02 15.24 (CEST)
 

Extra bolagsstämma 2020

Styrelsen i Spago Nanomedical kallar till extra bolagsstämma för att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Kallelse till extra bolagsstämma

Under det senaste året har båda Bolagets utvecklingsprojekt SpagoPix och Tumorad® tagit betydande steg framåt. I september 2019 inledde Bolaget kliniska studier med SpagoPix och nådde därmed den hittills enskilt största milstolpen i Bolagets historia. Parallellt avancerade Tumorad® efter ett framgångsrikt optimeringsarbete till nominering av s.k. ”lead compound”, innebärande att ett material har utvecklats som uppfyller mycket högt ställda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som är nödvändiga för att materialet ska ansamlas selektivt i tumörer och därmed kunna bli kliniskt användbart för cancerbehandling. Med ”lead compound” på plats har Bolaget inlett förberedelser för kliniska studier även i Tumorad® genom studier av materialet i lämpliga tumörmodeller och planering av regulatoriska prekliniska säkerhetsstudier.

Syftet med Företrädesemissionen är att finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk ”proof of concept”.

 

Den extra bolagsstämman hålls den 15 april 2020 kl 13:00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Med anledning av smittspridningen av det nya coronaviruset har Spago Nanomedical vidtagit en rad försiktighetsåtgärder, bland annat:

  • Ingen förtäring eller dryck kommer att serveras.
  • VD kommer inte delta vid stämman.
  • Deltagande av styrelseledamöter kommer att begränsas så långt möjligt.
  • Stämman kommer att kortas ner i tid, men utan att inskränka på aktieägares rättigheter.

För att minimera antalet aktieägare på plats uppmuntrar vi våra aktieägare att överväga möjligheten att närvara via ombud. Mer information om detta finns nedan.

Spago Nanomedical vidtar dessa försiktighetsåtgärder för att vi värnar om aktieägares och medarbetares hälsa och för att så långt möjligt begränsa eventuell smittspridning av det nya coronaviruset. 

 

Styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Fullmaktsformulär mall