24 May, 2018

God säkerhet med SpagoPix i regulatoriska prekliniska studier

Spago Nanomedical AB (publ) har slutfört studierna i det regulatoriska prekliniska programmet med SpagoPix. Resultaten visar att produktkandidaten SN132D har en god säkerhetsmarginal till kliniskt relevanta doser.

Data från de prekliniska studierna kommer att ligga till grund för ansökan om den första kliniska prövningen med SpagoPix. Planen är att lämna in ansökan så att studier i människa kan starta under innevarande år. Den kliniska studien ska genomföras på cancerpatienter och utformas dels för att dokumentera säkerhet, dels för att utläsa resultat i form av MR-bilder.

”Vi arbetar för närvarande med detaljutformningen av den första studien i människa med SpagoPix. Målet är att starta en klinisk prövning i slutet av året”, säger VD Mats Hansen.

”Resultaten bekräftar de data som vi tidigare sett i pilotstudier och medför att vi med gott självförtroende kan utgå ifrån att SN132D är säkert att använda i kliniskt relevanta doser. Detta innebär ännu en stor riskreduktion i projektet”, säger forskningschef Oskar Axelsson.

Det regulatoriska prekliniska programmet som genomförts tillsammans med Charles River Laboratories omfattade ett flertal toxicitets- och säkerhetstester.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten. SpagoPix är fritt från gadolinium, ett ämne som flera läkemedelsmyndigheter agerat för att begränsa användningen av.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 maj 2018.

  PDF: God säkerhet med SpagoPix i regulatoriska prekliniska studier »