29 Aug, 2013

God tolerans uppnådd med ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix

Toleransstudier genomförda med ny version av SPAGO Pix gav bra resultat.Den nya generationen av kontrastmedlet SPAGO Pix med förbättrade farmakokinetiska egenskaper som tagits fram under året har nu även visat god säkerhetsmarginal i prekliniska toleransstudier.

Bolaget har under en tid arbetat med att förbättra den sk farmakokinetiska profilen hos SPAGO Pix för att möta krav på bland annat in vivo stabilitet och tiden som materialet cirkulerar i kroppen. Syftet med detta var att minska risken i den fortsatta utvecklingen och samtidigt förbättra bildkvaliteten ytterligare på de kontrastförstärkta MR-bilderna av cancervävnad. Som tidigare meddelats så har detta arbete gett önskat resultat vilket bland annat verifierats i prekliniska MR-studier med god kontrastförstärkning och mycket bra tumörbilder. De nya toleransresultaten stärker projektet ytterligare och innebär att nästa fas med bland annat dosfinnande studier och toxikologiska GLP-studier kan påbörjas så snart produktionen av GLP-material har slutförts.

– Dessa resultat är viktiga för oss och minskar risken i projektet. Vi vill nu få en bekräftelse på att vi inte har några oväntade toxikologiska effekter innan vi startar kliniska studier. Arbetet med detta har påbörjats och sker i två steg, vi kommer först att slutföra de toxikologiska pilotstudierna för att därefter starta de regulatoriska prekliniska studierna. Nästa steg efter de prekliniska studierna är att ta projektet vidare till kliniska studier och utlicensiering till en partner, säger Andreas Bunge VD för SPAGO Imaging AB.

Det nya materialet har en förbättrad farmakokinetisk profil och tolerans samt ger ännu bättre bilder än tidigare material.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 708 242525.

SPAGO Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets två plattformsteknologier, IonXgel och 3PEG.

IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell använding inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, SPAGO Pix. SPAGO Pix har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. SPAGO Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper.

3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde.

För mer information se www.spagoimaging.se.

PDF: God tolerans uppnådd med ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix »