28 Apr, 2020

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals fullt säkerställda företrädesemission om cirka 47 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKTELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB:s (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) som godkändes av den extra bolagsstämman den 15 april 2020.

Spago Nanomedical genomför en företrädesemission av aktier för att finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk ”proof of concept”.

”Emissionen säkrar Spago Nanomedicals finansiering inför en viktig period i bolagets utveckling där den första kliniska studien med SpagoPix ska slutföras samtidigt som vårt andra projekt Tumorad avancerar i snabb takt”, säger VD Mats Hansen.

Företrädesemissionen omfattar högst 10 514 839 aktier. Den som på avstämningsdagen den 23 april 2020 var aktieägare i Spago Nanomedical äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

  • 28 april – 11 maj 2020 – Handel i teckningsrätter
  • 28 april – 13 maj 2020 – Teckningsperiod
  • 18 maj 2020 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Investerarträffar kommer att anordnas under teckningsperioden. Inbjudan till dessa kommer att skickas ut separat och kommer även att presenteras på Spago Nanomedicals hemsida, www.spagonanomedical.se.

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s och Finansinspektionens respektive hemsidor (www.spagonanomedical.sewww.hagberganeborn.sewww.redeye.se, www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefonnummer 08-408 933 50.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 14 80 63, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

 

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG). 

För mer info, se www.spagonanomedical.se.    

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Spago Nanomedical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Spago Nanomedical kommer endast att ske genom det prospekt som Spago Nanomedical offentliggjorde den 24 april 2020.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Spago Nanomedicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

PDF: Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals fullt säkerställda företrädesemission om cirka 47 MSEK