AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 8.40 SEK / Sälj: 8.48 SEK / Senast: 8.50 SEK / Högst: 8.70 SEK / Lägst: 8.24 SEK / Antal: 97 545 / Omsättning: 822 918 SEK / 2021-01-15 16.25 (CET)
 

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL), Org. nr. 556574-5048

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn skall vara Spago Nanomedical AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och licensiering av substanser som används för tillverkning av läkemedel, kontrastmedel och medicinsk utrustning samt därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kr och högst 80 000 000 kr.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse
Styrelsen skall bestå av 3-7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

§ 7 Revisor
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisors uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm förutom på den ort där styrelsen har sitt säte.

§ 9 Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 10 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:
1) Val av ordförande vid stämman;
2) Upprättande och godkännande av röstlängd;
3) Val av en eller två justeringsmän;
4) Godkännande av dagordning;
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
6) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7) Beslut om:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8) Fastställande av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden
9) Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
10) Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

_____________________
Antagen vid årsstämma den 28 maj 2020