Investor Relations

Spago Nanomedical is a public company listed on Nasdaq First North Growth Market.

The Share

Spago Nanomedical's share is listed on Nasdaq First North Growth Market under the ticker (SPAGO) and is traded through banks and stockbrokers.

Analyst Coverage

Redeye

Analyst: Ludvig Svensson
News and analyses on Spago Nanomedical

Erik Penser Bank

Analyst: Klas Palin
News and analyses on Spago Nanomedical

Owners

as per Jun 30th, 2021

Major shareholdersNumber of Shares% of capital
Peter Lindell w company & family6,673,74216.21
Avanza Pension5,175,67312.57
Mikael Lönn2,475,0006.01
Ranny Davidoff2,272,7655.52
Eva Redhe1,750,7744.25
Thord Wilkne w family1,534,5003.73
Tiel Ridderstad1,371,1113.33
Andreas Bunge w company & family1,075,8252.61
Claes Dahlbäck w company762,9121.85
Handelsbanken Liv472,2721.15
Total top 1023,564,57457.22
Others17,617,71342.78
TOTAL41,182,287100,00

Corporate Governance

We strive to have a clear and transparent communication with our shareholders. Here are documents concerning our corporate governance.

BOLAGSORDNING FÖR SPAGO NANOMEDICAL AB (PUBL), Org. nr. 556574­5048

§ 1      Företagsnamn
Bolagets företagsnamn skall vara Spago Nanomedical AB. Bolaget är publikt.

§ 2      Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Lund.

§ 3      Verksamhet
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, tillverkning, försäljning och licensiering av substanser som används för tillverkning av läkemedel, kontrastmedel och medicinsk utrustning samt därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4      Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 20 000 000 kr och högst 80 000 000 kr.

§ 5      Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 stycken.

§ 6      Styrelse
Styrelsen skall bestå av 3­7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.

§ 7      Revisor
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag skall utses. Revisors uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det första, andra, tredje eller fjärde räkenskapsåret efter det senast gjorda revisorsvalet.

§ 8      Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post­ och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Upplysning om att kallelse har skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivningen av Svenska Dagbladet skulle upphöra att vara rikstäckande, skall istället sådan annonsering ske i Dagens Nyheter.

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm förutom på den ort där styrelsen har sitt säte.

§ 9      Anmälan om, samt rätt till deltagande i bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i bolagsstämma skall göra en anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

§ 10   Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1.  Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Val av en eller två justeringsmän;
 4. Godkännande av dagordning;
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om:
  • fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • dispositioner av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  • ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse­ och, i förekommande fall, revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 11   Fullmaktsinsamling och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

§ 12   Räkenskapsår
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

§ 13   Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6­8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

                                    _

Antagen vid årsstämman den 5 maj 2021

The Nomination Committee, established prior to the 2021 Annual General Meeting of Spago Nanomedical AB, consists of:

 • Peter Lindell, represents Cidro Förvaltning AB and own holding
 • Mikael Lönn, represents own holding
 • Eva Redhe, represents own holding
 • Eugen Steiner, Chairman of the Board (convenes the first meeting of the Nomination Committee and then acts as co-opted member of the Nomination Committee if necessary)

The Nomination Committee’s prepares a proposal to the Annual General Meeting including the Chairman of the Annual General Meeting, the Chairman and other members of the Board, as well as fees and other remuneration to each of the Board members. The Nomination Committee also submits proposals for the election and remuneration of auditors.

Shareholders who wish to submit proposals to the Nomination Committee, contact: valberedning2021@spagonanomedical.se

For further information, contact Mats Hansen, CEO of Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.

The company’s auditor is appointed by the Annual General Meeting. At the Annual General Meeting 2017, the auditing firm BDO Mälardalen AB was re-elected as auditor for a term om four years.

Jörgen Lövgren is the auditor in charge.

FNCA Sweden AB
Box 5806
SE–102 48 Stockholm
Sweden

Phone: +46 8 528 00 399

www.fnca.se

Shareholders' personal data

Shareholders' personal data

First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.