28 Mar, 2014

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 april 2014 kl. 18.00, hos Erik Penser Bankaktiebolag, Biblioteksgatan 9 i Stockholm.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden onsdagen den 23 april 2014.

dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Spago senast onsdagen den 23 april 2014. Anmälan kan göras:
– per e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se,
– per post till Advokatfirman Cederquist KB, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet “Spago Imaging AB, årsstämma 2014”), eller
– per telefon 08-522 065 34.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör vara Spago tillhanda i god tid före bolagsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till bolagsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.spagoimaging.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i bolagsstämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 23 april 2014. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om bolagsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
14. Bolagsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat om -5 210 tkr avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 33 724 tkr.

Punkt 10. och 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Styrelseledamöterna Allan Simpson och Maria Wrethag har inför årsstämman låtit meddela att de avböjer sig omval.

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 45 procent av samtliga röster i Spago har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt att omval sker av styrelseledamöterna Eva Redhe Ridderstad, Andreas Bunge, Jörgen Buus Lassen och Peter Leander, samt att Sten Nilsson väljs till ny styrelseledamot.

Sten Nilsson är professor i onkologi samt specialist i nukleärmedicin med affiliering till Karolinska Institutet och är en av landets ledande specialister inom prostatacancer. Sten Nilsson är för närvarande bolagsman i SWEMERC Handelsbolag, styrelseledamot i DexTech Medical AB och Pledpharma AB (publ) samt ledamot av Cancerfondens forskningsnämnd. Sten Nilsson har under flera år även varit ordförande för Svensk Onkologisk Förening, Svensk Förening för Nuklearmedicin, Svensk Förening för Urologisk Onkologi samt i en av Cancerfondens prioriteringskommittéer. Sten Nilsson har under många år framgångsrikt bedrivit translationell cancerforskning och har bland annat varit med om att designa och genomföra fas I-, II- och III-studierna av Radium-223. Sten Nilsson har ett omfattande internationellt kontaktnät och har publicerat drygt 200 vetenskapliga artiklar inom cancerområdet.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 45 procent av samtliga röster i Spago har anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr (föregående år 100 000 kr) till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (oförändrat från föregående år) till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.

Vidare föreslås att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago.

Revisorsarvode under mandatperioden ska, enligt dessa aktieägares anmälan, utgå löpande enligt godkänd räkning.

Information om revisorsval
Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes till revisor på årsstämman 2013 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2017. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om ändring av bolagsordningen.
Styrelsen föreslår att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier ändras samt att årsstämman även beslutar om att ändra bolagets firma i enlighet med följande:

§ 1 Firma

Nuvarande lydelse

Bolagets firma skall vara Spago Imaging AB (publ). Bolaget är publikt.

Föreslagen lydelse

Bolagets firma skall vara Spago Nanomedical AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 4 Aktiekapital

Nuvarande lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 800 000 kr och högst 7 200 000 kr.

Föreslagen lydelse

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 3 000 000 kr och högst 12 000 000 kr.

§ 5 Akties antal

Nuvarande lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 1 800 000 och högst 7 200 000 stycken.

Föreslagen lydelse

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 stycken.

Majoritetskrav
Beslut om ändring av bolagsordningen enligt ovan är giltigt endast om det biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Övrig information
Antal aktier
I Spago finns totalt 3 317 273 aktier med en röst vardera, således totalt 3 317 273 röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar
Styrelsens fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse samt bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse kommer att hållas tillgängliga hos Spago, och på www.spagoimaging.com, senast från och med tisdagen den 8 april 2014. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller epostadress.
________________

Lund i mars 2014
Spago Imaging AB (publ)
Styrelsen

PDF: Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ) »