11 Apr, 2016

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels                    vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden onsdagen den 4 maj 2016.

dels                    anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Spago senast onsdagen den 4 maj 2016. Anmälan kan göras:

–          med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se,
–          med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet “Spago Nanomedical AB, årsstämma 2016”), eller
–          på telefon 08-522 065 34, mellan kl. 09.00 och kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till Spago på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till årsstämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.spagonanomedical.se.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd onsdagen den 4 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1.    Årsstämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid årsstämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Godkännande av dagordningen.
6.    Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8.    Anförande av den verkställande direktören.
9.    Beslut om
a)    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b)    dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c)    ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
10.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11.    Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12.    Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13.    Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
14.    Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat om -6 824 353 kronor avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 57 756 183 kronor.

Punkt 10. – 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden kommer offentliggöras genom pressmeddelande så snart bolaget informerats om förslagen.

Information om revisorsval
Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes till revisor på årsstämman 2013 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2017. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, får högst 760 000 nya aktier emitteras. Emissionskursen ska vara marknadsmässig.

Skälet till bemyndigandet är att styrelsen vill möjliggöra en kapitalanskaffning om marknadsförhållandena skulle vara lämpliga. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bredda Spagos ägarkrets genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Spago.

Bemyndigande
Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att erfordras vid registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Antal aktier
I Spago finns totalt 7 602 082 aktier med en röst vardera, således totalt 7 602 082 röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos Spago, och på www.spagonanomedical.se, senast från och med onsdagen den 20 april 2016 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

________________

Lund i april 2016
Spago Nanomedical AB (publ)
Styrelsen

PDF: Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) »