17 May, 2018

Kommuniké från årsstämma 2018 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls igår, den 16 maj 2018, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2017 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske och att i ny räkning ska överföras 65 688 799 kronor.

Val av styrelse och styrelsearvoden

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Andreas Bunge, Peter Wulff, Peter Leander och Sten Nilsson. Kari Grønås och Mikael Lönn valdes till nya styrelseledamöter och Andreas Bunge valdes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 159 000 kr till styrelsens ordförande och med 90 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet.

Inrättande av valberedning

Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att, inför årsstämma i bolaget, bereda beslut i val- och arvodesfrågor samt, i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningen ska bestå av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget per den 30 september och ska inrättas inför årsstämman 2019. Beslutades att anta instruktioner för valberedningens arbete i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Kommuniké från årsstämma 2018 i Spago Nanomedical AB (publ) »