25 Apr, 2013

Kommuniké från årsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämma
Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 25 April 2013 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Andreas Bunge för utvecklingen i bolaget.

Bolagets utveckling av kontrastmedlet SPAGO Pix går framåt med utökad bildtagning på fler tumörtyper. Vi ser ett stort behov av ett cancerselektivt kontrastmedel speciellt för identifierade riskgrupper inom till exempel bröstcancer. Behovet av att tidigt och exakt kunna identifiera tumörer är stort och ökande.

Förutom kontrastmedlet SPAGO Pix ser Andreas Bunge intressanta möjligheter i bolagets två plattformsteknologier inom drug delivery (leverans av läkemedel) och möjligheterna med dessa har också uppmärksammats av läkemedelsbolag.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning 2012. Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen avräknas mot överkursfonden och kvarstående överkursfond balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Eva Redhe Riderstad, Andreas Bunge, Jörgen Buus Lassen, Peter Leander, Allan Simpson och Maria Wrethag.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 100 000 kr (föregående år 100 000 kr), till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (föregående år 85 000 kr), till var och en av de övriga ledamöterna. Noteras att Peter Leander avsagt sig styrelsearvode. Inget styrelsearvode skall utgå till VD. Det sammanlagda styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma kommer att uppgå till 355 000 kr (föregående år 282 500).

Vidare beslutades att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago Imaging AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago Imaging AB.

Dessutom beslutades att BDO Mälardalen AB utses till revisionsbolag med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2016.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 708 242525.

SPAGO Imaging AB utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. För mer information, se www.spagoimaging.se.

PDF: Kommuniké från årsstämma i Spago Imaging AB »