30 Apr, 2014

Kommuniké från årsstämma samt extra bolagsstämma i Spago Imaging AB

Årsstämman i Spago Imaging AB (publ) har avhållits den 29 April 2014 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Andreas Bunge för utvecklingen i bolaget.

”Vi har lagt mer tid på pilotfasen än beräknat men är nöjda med de resultat vi kommit fram till. Under vår mer experimentella pilotfas har vi fokuserat på att optimera de egenskaper vi vill få fram hos den slutliga substansen av Spago Pix. Vi bedömer att vi under det gångna året har förbättrat Spago Pix egenskaper samt därmed reducerat risken i projektet. Fokus i Spago Pix-projektet är nu att samla alla önskvärda egenskaper i ett och samma kontrastmedel. Det vi nu framförallt fokuserar på är att optimera den sk utsöndringen av partikeln med stabiliteten i densamma samt reproducera resultaten och verifiera substansen. Detta är ett kritiskt steg då man innan man går in i de regulatoriska GLP studierna måste ha fått fram exakt det material och den produktionsprocess som vi ska gå vidare med in i kliniska studier i människa.

Vidare för vi en kontinuerlig dialog med potentiella globala samarbetspartners och licenstagare av kontrastmedlet Spago Pix.

Vi ser också med stor tillförsikt på projektet Tumorad som bygger på att nanopartiklar, baserade på samma plattform som kontrastmedels-projektet, designas för att transportera radionuklider (radioaktiva isotoper) till tumörer. In vivo studier har visat önskat resultat, det vill säga leverans och ackumulation av vald isotop i tumör. Vid radionuklidterapi, som även kallas isotopbehandling, ges ett radioaktivt ämne till patienten. Radionuklidterapi är en allt vanligare behandlingsform för olika cancersjukdomar.

Vi ser Tumorad som en möjlighet att kunna bidra till behandlingen av svårbehandlad metastaserande sjukdom i de stora cancerområdena såsom bröst-, prostata- och kolorektalcancer. Eftersom våra diagnostik- och terapiprodukter bygger på samma mekanism kan vi utnyttja den kompetens och erfarenhet vi byggt upp under utvecklingen av Spago Pix. Ytterligare en fördel med Tumorad är att det i dag råder ett ökat intresse för projekt som kombinerar diagnostik och terapi på samma teknikplattform (s.k. companion diagnostics), varför denna breddning också stärker bolagets marknadsposition.

Genom positiva toxikologiska data och tydliga MR-bilder i pilotfasen i Spago Pix-projektet samt genom det nya utvecklingsprojektet inom cancerterapi har vi minskat risken i bolaget.

Sammantaget har vi såväl genom framgångar i Spago Pix-projektet som med det nya projektet för cancerbehandling skapat en bra plattform att bygga framtiden på och också ökat potentialen i bolaget. Med nyemissionen vill vi genomföra de regulatoriska prekliniska studierna samt ta Spago Pix vidare in i en mindre klinisk fas I/IIa studie under 2015 samt utveckla Tumorad. Och genom detta ta oss närmare intäkter från partnersamarbeten och licensiering.”

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2013 samt att årets resultat om -5,2 Mkr skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföra 33,7 Mkr.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Vidare beslutade årsstämman att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Eva Redhe Ridderstad, Andreas Bunge, Jörgen Buus Lassen, Peter Leander. Sten Nilsson valdes in som ny ledamot. Allan Simpson och Maria Wrethag har avböjt omval.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kr (föregående år 100 000 kr), till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (föregående år 85 000 kr), till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago Imaging AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago Imaging AB.

Stämman beslutade om ändring av bolagsordningen, innefattande beslut om bland annat ändrade gränser för aktiekapitalet och antal aktier, samt ändring av bolagets firma till Spago Nanomedical AB (publ), i enlighet med styrelsens förslag

På den extra bolagstämman samma dag beslutades bland annat följande;
Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Genom Företrädesemissionen ska högst 2 211 515 aktier kunna ges ut och aktiekapitalet kunna öka med högst 2 211 515 kr. Det kapitaltillskott om cirka 22 miljoner kr före emissionskostnader som Företrädesemissionen förväntas inbringa kommer att användas till fortsatta satsningar på bolagets primära utvecklingsprojekt Spago Pix. Spago ska genomföra de regulatoriska prekliniska studierna samt ta Spago Pix vidare in i kliniska studier. Vidare avser bolaget att utveckla Tumorad, bolagets projekt inom cancerbehandling med radionuklid.

Stämmande beslutade om följande villkor i sammandrag:

• Aktieägare i Spago den 9 maj 2014 (avstämningsdagen) har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier för tre (3) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 2:3. Sista dagen för handel i Spagos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014

• Teckningskursen är 10 kr per aktie
• Teckningstiden är från och med 14 maj 2014 till och med 28 maj 2014 och handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under teckningstiden fram till 23 maj 2014

• Bolaget har ingått teckningsförbindelser med aktieägare som motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen

• Handel med betalda tecknade aktier (BTA) kommer att ske på AktieTorget från och med den 14 maj 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

• Preliminärt utfall i företrädesemissionen offentliggörs omkring 4 juni 2014

Ytterligare information om företrädesemissionen och Spago kommer att finnas i det emissionsmemorandum som Bolaget kommer att upprätta inför emissionen och som beräknas offentliggöras omkring den 6 maj 2014.

Den extra stämman beslutade om emission av teckningsoptioner till styrelsens ordförande. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 91 336 teckningsoptioner komma att ges ut och bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 91 336 kr. Antalet teckningsoptioner som ges ut, får dock tillsammans med de 165 863 teckningsoptioner som ordföranden innehar sedan tidigare, efter utnyttjande, representera högst fem (5) procent av antalet aktier i bolaget efter Företrädesemissionen.
Vidare beslutade den extra stämman om emission av teckningsoptioner till anställda i bolaget. Givet att Företrädesemissionen fulltecknas kan högst 138 890 teckningsoptioner komma att ges ut och bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 138 890 kr.
Antalet teckningsoptioner som ges ut får dock – tillsammans med samtliga sedan tidigare emitterade teckningsoptioner i bolaget inklusive de teckningsoptioner som emitterats till styrelsens ordförande – efter utnyttjande representera högst tio (10) procent av antalet aktier i bolaget efter Företrädesemissionen.
Extra bolagsstämman beslutade också att arvode ska utgå med 50 000 kr till styrelsens ordförande Eva Redhe Ridderstad för extra arbetsinsatser i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta Andreas Bunge, VD Spago Imaging AB, +46 708 242525.

Spago Nanomedical AB är ett nanomedicinbolag inom cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.
Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) i mycket låga doser till tumörer för lokal strålbehandling.

PDF: Kommuniké från årsstämma samt extra bolagsstämma i Spago Imaging AB »