AKTIEN: +/-: 0.00 SEK / Köp: 9.62 SEK / Sälj: 9.60 SEK / Senast: N/A / Högst: N/A / Lägst: N/A / Antal: 0 / Omsättning: 0 SEK / 2020-06-03 06.00 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 4 juni 2020 och stoppdagen är måndag den 8 juni 2020. Företrädesemissionen som tillförde Spago Nanomedical cirka 47 MSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits idag, den 28 maj 2020, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut: Resultatdisposition Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag…
Läs mer

Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer

Spago Nanomedical AB (publ) har i prekliniska studier visat att Tumorad® ansamlas i tumörer i en omfattning som innebär att substansen har god potential att bli kliniskt användbar. Resultaten bekräftar att bolagets nanomedicinska plattform med god precision kan generera material som ansamlas i tumörer. ”Tumorad® har potential att bli ett…
Läs mer

Spago Nanomedicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Spago Nanomedical AB ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tillförs cirka 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades kraftigt med en teckningsgrad på 222 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. ”Vi uppskattar det förtroende…
Läs mer

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals fullt säkerställda företrädesemission om cirka 47 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKTELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB:s (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av…
Läs mer

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med…
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16:00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Med anledning av smittspridningen av det nya coronaviruset har Spago Nanomedical vidtagit en rad försiktighetsåtgärder, bland annat: • Ingen förtäring eller dryck…
Läs mer

Tumorad® patent godkänns i Japan

Spago Nanomedical AB (publ) har idag fått besked att den japanska patentmyndigheten avser att godkänna bolagets ansökan om produktskydd för Tumorad®. ”Patentet gäller materialet och är därför centralt för Tumorad®-projektet. Japan är dessutom en potentiellt stor marknad för radionuklidterapier, varför patentet är viktigt. Detta visar på höjden i vår innovation…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2020

JANUARI-MARS I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -5 054 KSEK (-4 613 KSEK). • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 769 KSEK (-9 665 KSEK). • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,27 SEK). • Likvida medel för bolaget uppgick…
Läs mer

Rekryteringen till klinisk studie pausas i Uppsala

Spago Nanomedical har informerats om att patientrekrytering till den kliniska studien SPAGOPIX-01 vid Akademiska sjukhuset i Uppsala tillfälligt stoppas efter omprioriteringar till följd av covid-19. Akademiska sjukhuset i Uppsala har utfärdat interna rekommendationer för kliniska studier som en konsekvens av utbrottet av covid-19. Inom olika avdelningar sker omprioritering av resurser…
Läs mer