AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.30 SEK / Sälj: 10.70 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.30 SEK / Antal: 39 732 / Omsättning: 411 279 SEK / 2020-02-27 16.24 (CET)
 

Pressmeddelanden

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2019

OKTOBER – DECEMBER I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -5 956 KSEK (-3 305 KSEK) • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -8 600 KSEK (-11 981 KSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,28 SEK (-0,2 SEK) • Likvida medel för…
Läs mer

Lead compound utsedd i Tumorad® -projektet

Spago Nanomedical har utsett ”lead compound” i Tumorad®-projektet och styr därmed utvecklingsarbetet mot prekliniskt ”proof of concept”.   ”Att utse lead compound är ett viktigt steg som markerar att vi nu har ett material som uppfyller de mycket hårda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som ställs för att materialet…
Läs mer

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman i Spago Nanomedical AB som avses hållas i Stockholm den 6 maj 2020. I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts bestående av minst tre ledamöter som utses i samråd med de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, samt styrelsens ordförande. Efter…
Läs mer

Extrastämma godkänner incitamentsprogram

Dagens extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att knyta nyckelpersoners ersättning närmare aktieägarnas. Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda. Optionerna…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport juli – september 2019

JULI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG Resultatet för kvartalet uppgick till -5 095 KSEK (-2 241 KSEK) Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -11 898 KSEK (-8 959 KSEK) Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,14 SEK) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago”), org nr 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 november 2019 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Deltagande Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken…
Läs mer

Första patienten doserad i SPAGOPIX-01 studien

Den första patienten i den kliniska studien SPAGOPIX-01 har framgångsrikt doserats med kontrastmedlet SN132D och därefter genomgått MR-undersökning.   Den kliniska studien SPAGOPIX-01 genomförs vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer. Det primära syftet är att utvärdera säkerhet av SN132D i…
Läs mer

Spago initierar den kliniska studien SPAGOPIX-01

Spago Nanomedical AB (publ) har genomfört site initiation visit vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och därmed formellt öppnat den första kliniska studien med det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix (SN132D). Studien kommer att inkludera upp till 20 patienter med bekräftad bröstcancer.   Studiens primära mål att dokumentera säkerhet men ytterligare ett viktigt…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport april – juni 2019

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG Resultatet för perioden uppgick till -9 161 KSEK (-5 546 KSEK) Rörelsens kostnader uppgick till -18 729 KSEK (-19 877 KSEK) Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,48 SEK (-0,37 SEK) Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 33 157…
Läs mer

SpagoPix produktpatent godkänns i Europa

Spago Nanomedical AB (publ) har fått besked om att den europeiska patentmyndigheten EPO kommer att bevilja bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet.   ”Ett starkt patentskydd är värdefullt både för oss och för en framtida partner. SpagoPix kommer nu att ha exklusivitet för många…
Läs mer