AKTIEN: +/-: -0.12 SEK / Köp: 6.52 SEK / Sälj: 6.68 SEK / Senast: 6.52 SEK / Högst: 6.64 SEK / Lägst: 6.50 SEK / Antal: 102 847 / Omsättning: 671 501 SEK / 2020-09-30 15.28 (CEST)
 

Pressmeddelanden

HealthInvest Small & MicroCap Fund har sålt sitt innehav i Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) har informerats om att HealthInvest sålt sitt aktieinnehav i bolaget. Vid halvårsskiftet ägde fonden 2 553 732 aktier, motsvarande 8,1% av kapital och röster i Spago Nanomedical. För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se PDF: HealthInvest Small…
Läs mer

Spago Nanomedical halvårsrapport januari-juni 2020

APRIL-JUNI I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 764 KSEK (-4 547 KSEK). • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 269 KSEK (-9 062 KSEK). • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,19 SEK (-0,22 SEK). • Likvida medel för bolaget uppgick…
Läs mer

Spago Nanomedical utser produktkandidat i Tumorad®-projektet

Spago Nanomedical AB (publ) har i en musmodell för bröstcancer visat att Tumorad® statistiskt signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden. Baserat på detta och tidigare kommunicerade framsteg i projektet har bolaget beslutat att utse produktkandidat (”candidate drug”) och förbereda de prekliniska säkerhetstester med Tumorad® som krävs innan patientstudier kan inledas.…
Läs mer

Sista dag för handel med BTA

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) BTA (betald tecknad aktie) är torsdag den 4 juni 2020 och stoppdagen är måndag den 8 juni 2020. Företrädesemissionen som tillförde Spago Nanomedical cirka 47 MSEK före emissionskostnader har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel…
Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits idag, den 28 maj 2020, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019. Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut: Resultatdisposition Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag…
Läs mer

Nya prekliniska data för Tumorad® bekräftar ansamling i tumörer

Spago Nanomedical AB (publ) har i prekliniska studier visat att Tumorad® ansamlas i tumörer i en omfattning som innebär att substansen har god potential att bli kliniskt användbar. Resultaten bekräftar att bolagets nanomedicinska plattform med god precision kan generera material som ansamlas i tumörer. ”Tumorad® har potential att bli ett…
Läs mer

Spago Nanomedicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Spago Nanomedical AB ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") tillförs cirka 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades kraftigt med en teckningsgrad på 222 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk. ”Vi uppskattar det förtroende…
Läs mer

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedicals fullt säkerställda företrädesemission om cirka 47 MSEK

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKTELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB:s (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) företrädesemission av…
Läs mer

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med…
Läs mer

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2020 kl. 16:00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Med anledning av smittspridningen av det nya coronaviruset har Spago Nanomedical vidtagit en rad försiktighetsåtgärder, bland annat: • Ingen förtäring eller dryck…
Läs mer