AKTIEN: +/-: -0.26 SEK / Köp: 6.48 SEK / Sälj: 6.54 SEK / Senast: 6.48 SEK / Högst: 6.80 SEK / Lägst: 6.42 SEK / Antal: 125 981 / Omsättning: 827 638 SEK / 2020-07-07 14.30 (CEST)
 

Pressmeddelanden

Extrastämma godkänner fullt säkerställd företrädesemission

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag att godkänna styrelsens beslut från den 24 mars 2020 om en fullt säkerställd företrädesemission som tillför bolaget upp till cirka 47 MSEK. ”Emissionen säkrar Spago Nanomedicals finansiering inför en viktig period i bolagets utveckling där den första kliniska studien med…
Läs mer

Spago Nanomedical bjuder in till digitala möten inför minimerad extrastämma

Spago Nanomedical bjuder in till digitala möten inför minimerad extrastämma Med anledning av covid-19 och risken för smittspridning har Spago Nanomedical vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför den extra bolagsstämman den 15 april 2020. För att underlätta för aktieägare och investerare att informera sig medverkar bolaget i digitala möten inför stämman.…
Läs mer

Spago Nanomedical AB (publ) årsredovisning för 2019

Spago Nanomedical har idag publicerat sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Årsredovisningen finns tillgänglig på hemsidan www.spagonanomedical.se. För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, 0763-148063, hanna.olsson@spagonanomedical.se. Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt…
Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 15 april 2020 kl. 13.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Med anledning av smittspridningen av det nya coronaviruset har Spago Nanomedical vidtagit en rad försiktighetsåtgärder, bland annat: Ingen förtäring eller…
Läs mer

Spago Nanomedical beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om 47 MSEK

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en fullt säkerställd emission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 47 MSEK (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare, styrelse och ledning om cirka 41 procent av Företrädesemissionen,…
Läs mer

SpagoPix fas I-studie till nästa dosnivå och utvidgas till ytterligare center

Data från den första dosgruppen i fas I-studien visar att SN132D tolereras väl och ger värdefull information för optimering av MR-bilder i nästa steg. När studien därmed fortsätter till nästa dosnivå har Spago vidtagit åtgärder för att öka patientrekryteringen, bland annat genom att engagera ytterligare ett bröstcancercenter. Den interna säkerhetskommittén…
Läs mer

Spago Nanomedical har slutfört rekryteringen till första dosgruppen i studie med SpagoPix

Spago Nanomedical AB (publ) har slutfört rekryteringen av de första sex patienterna i den pågående kliniska studien med det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix (SND132D). Data från dessa patienter kommer att sammanställas i en interimsanalys, varefter dosnivåerna i studien kan höjas och nya patienter inkluderas. De första sex patienterna i SPAGOPIX-01 studien…
Läs mer

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2019

OKTOBER – DECEMBER I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -5 956 KSEK (-3 305 KSEK) • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -8 600 KSEK (-11 981 KSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,28 SEK (-0,2 SEK) • Likvida medel för…
Läs mer

Lead compound utsedd i Tumorad® -projektet

Spago Nanomedical har utsett ”lead compound” i Tumorad®-projektet och styr därmed utvecklingsarbetet mot prekliniskt ”proof of concept”.   ”Att utse lead compound är ett viktigt steg som markerar att vi nu har ett material som uppfyller de mycket hårda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som ställs för att materialet…
Läs mer

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman i Spago Nanomedical AB som avses hållas i Stockholm den 6 maj 2020. I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts bestående av minst tre ledamöter som utses i samråd med de röstmässigt största aktieägarna per den 30 september, samt styrelsens ordförande. Efter…
Läs mer