AKTIEN: +/-: 0.10 SEK / Köp: 10.30 SEK / Sälj: 10.70 SEK / Senast: 10.70 SEK / Högst: 11.00 SEK / Lägst: 10.30 SEK / Antal: 39 732 / Omsättning: 411 279 SEK / 2020-02-27 16.24 (CET)
 

Pressmeddelanden

Eugen Steiner ny ordförande

Eugen Steiner valdes till ny ordförande i Spago Nanomedical AB (publ) vid dagens årsstämma. Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För…
Läs mer

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2019

PERIODEN JANUARI – MARS I SAMMANDRAG • Resultatet för kvartalet uppgick till -4 613 KSEK (-2 456 KSEK) • Rörelsens kostnader uppgick till -9 665 KSEK (-10 126 KSEK) • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,17 SEK) • Likvida medel för bolaget uppgick vid…
Läs mer

Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018

PDF: Spago Nanomedical AB årsredovisning för 2018    
Läs mer

Kallelse till årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 8 maj 2019 kl. 16:00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.   Deltagande Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av…
Läs mer

Ytterligare 6,5 MSEK tillförs Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs 6,5 MSEK genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9, utöver de som tidigare kommunicerats. Det innebär att bolaget tillförs totalt ca 36,7 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en nyttjandegrad om totalt ca 94,0%.   Det har kommit till Spago Nanomedical AB:s kännedom att en depåbank brustit…
Läs mer

Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs ca 30,2 MSEK före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9.   Totalt tecknades 3 551 820 aktier inom ramen för programmet som var del av de units som gavs ut vid bolagets företrädesemission i oktober 2017. Nyttjandegraden uppgick därmed till 77,4 procent. Teckningskursen var 8,50…
Läs mer

Teckningstiden för teckningsoptioner av serie TO9 i Spago Nanomedical inleds idag

Idag måndag den 11 mars 2019 inleds teckningstiden för de teckningsoptioner som emitterades i samband med Spago Nanomedical ABs (”Spago Nanomedical”) företrädesemission i oktober 2017. Teckningstiden pågår till och med fredag den 22 mars 2019. Anmälningssedel och övrig information finns tillgänglig på Spago Nanomedicals och Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s…
Läs mer

Dr. Eugen Steiner föreslås till ny ordförande

Valberedningen i Spago Nanomedical AB (publ) föreslår Eugen Steiner till ny ordförande. Eugen Steiner har över 30 års erfarenhet av att leda life science-bolag som VD och i styrelsebefattningar. Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska…
Läs mer

Spago Nanomedical presenterar prekliniska data för SpagoPix på ECR

Spago Nanomedical AB (publ) kommer denna vecka att presentera prekliniska data för SpagoPix vid konferensen European Congress of Radiology (ECR). Presentationen, i form av en poster med titeln ”Efficacy and safety profile of SN132D, a novel nanoparticle MRI contrast agent”, omfattar prekliniska data som sammantaget visar att produktkandidaten SN132D är…
Läs mer

Spago Nanomedical får klartecken att starta den kliniska prövningen SPAGOPIX-01

Spago Nanomedical AB (publ) har fått godkännande från Läkemedelsverket att inleda den första kliniska studien med kontrastmedlet SpagoPix (SN132D) i patienter med bröstcancer. SpagoPix är ett nanomedicinskt kontrastmedel med potential att väsentligt förbättra cancerdiagnostiken med magnetresonanstomografi (MR). Spago Nanomedical har inledningsvis valt att fokusera på bröstcancer, en sjukdom som årligen…
Läs mer