14 Dec, 2016

Ägarförändring i Spago Nanomedical

Ordförande och VD samt flera större aktieägare ökar sitt innehav i Spago Nanomedical i samband med att 756 000 aktier, totalt ca. 9% av bolaget, byter ägare.

Mikael Lönn köper 80 000 aktier och ökar därmed till 600 000 aktier och 7,0% av aktierna. Ranny Davidoff ökar sitt innehav med 150 000 aktier till 200 000 aktier, motsvarande 2,3%. Flera andra ägare, bland andra Tiel Ridderstad och Mikael Hjorth ökar också sitt ägande medan bland andra Hans von Kantzows Stiftelse och Jan Lundström kommer in som nya ägare.

Ordförande Eva Redhe köper 42 000 aktier. Redhe har sedan början av november ökat sitt innehav med totalt drygt 200 000 aktier till 682 171 motsvarande 7,9% och blir därmed bolagets näst största ägare.

VD Mats Hansen ökar sitt ägande med 10 000 aktier och styrelseledamoten Peter Wulff, som invaldes tidigare under 2016, ökar sitt ägande i bolaget med 8 000 aktier.

Den 7 december utsåg Spago Nanomedical produktkandidat i projektet SpagoPix, ett avgörande steg för projektet som innebär att den slutliga formuleringen fastställts. Förberedelser för de regulatoriska tox- och säkerhetsstudier som krävs inför kliniska prövningar i människa, har inletts.

Säljare av aktierna är Nortal Investments AB som efter försäljningen inte längre innehar några aktier i bolaget.

.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 december 2016.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.