27 Aug, 2015

Delårsrapport januari – juni 2015

Perioden januari – juni i sammandrag

* Periodens resultat uppgick till -4 170 Tkr (-3 060 Tkr).
* Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,75 kr (-0,91 kr).
* Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 7 071 Tkr (22 368 Tkr).

Viktiga händelser under perioden

* Mats Hansen tillträdde som VD den 15 januari 2015
* Reproducerbarhet har uppnåtts i processen för syntes av nanopartiklar i labskala
* Produktpatent för SpagoPix godkänt i USA, den dominerande marknaden för MR-kontrastmedel

VD har ordet       

Vi framhåller ofta att Spago är unikt med avseende på den teknologi som ligger till grund för våra två huvudprojekt SpagoPix och Tumorad.

Det senaste kvittot på Spagos unicitet fick vi i juni då det amerikanska patentverket USPTO godkände bolagets patentansökan för de partiklar som ligger till grund för SpagoPix. Patentet omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär att bolaget garanteras exklusivitet för SpagoPix på den viktigaste marknaden för MRI kontrastmedel till minst år 2032. Godkännandet i USA är det första för SpagoPix på en större marknad och även om det var väntat är jag mycket nöjd med detta positiva besked som innebär en viktig milstolpe i byggandet av en stark patentportfölj på strategiskt viktiga marknader.

Ansökan om patent för produktskydd är inlämnad i samtliga världsdelar och granskning pågår i flera länder varför vi förväntar oss ytterligare godkännanden framöver. Detta bedömer vi kommer att stärka vår position vid framtida partnerförhandlingar.

Som vi tidigare kommunicerat är vårt huvudfokus och högsta prioritet att producera material som uppfyller alla de krav vi ställer på en produktkandidat för SpagoPix. Vi har tagit flera viktiga steg framåt men ännu återstår att minimera en restprodukt som påverkar lagringsstabiliteten i det slutliga materialet innan vi är tillfreds och kan vara säkra på att vi uppnått en optimal specifikation för vidare utveckling. I denna process går vi framåt parallellt med flera olika tester med sikte på att komma fram till låsning av produktkandidat så snabbt och effektivt som möjligt. Denna iterativa process genererar även ny kunskap som ytterligare kan stärka skyddet för SpagoPix.

Samtidigt går arbetet med att skala upp produktionen inför det regulatoriska tox-programmet framåt. Vi är nu en god bit på väg med de rutiner och den omfattande dokumentation som krävs för att säkerställa en tillräcklig kvalitet på det material som skall produceras med syfte att användas i regulatoriska tox-studier.

Jag är också nöjd med hur Tumorad-projektet fortskrider. Trots att huvuddelen av bolagets resurser i nuläget fokuserar på SpagoPix projektet har vi startat och delvis genomfört initiala djurstudier med syfte att karakterisera de farmakokinetiska egenskaperna hos Tumorad-nanopartiklarna. Data från dessa studier kommer att vara viktiga för att förutsäga vilken dos som är lämplig att använda i prekliniska proof-of-concept och säkerhetsstudier.

Projekten fortsätter alltså att utvecklas positivt och även om utveckling av nya koncept för bekämpning av cancer ofta kan vara tålamodsprövande och tidskrävande, så även vad avser Spago Pix, så har vi under det första halvåret fortsatt skapa värde genom att minska risken i projekten och tagit viktiga steg framåt i utvecklingen av tumörselektiva produkter för diagnostik och behandling av cancer.

Mats Hansen
VD, Spago Nanomedical AB