8 May, 2019

Eugen Steiner ny ordförande

Eugen Steiner valdes till ny ordförande i Spago Nanomedical AB (publ) vid dagens årsstämma.

Eugen Steiner är sedan 1997 venture partner i HealthCap och har arbetat som VD och i styrelser i svenska, norska, engelska och amerikanska bolag. Han är läkare och doktor i klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet. För närvarande är han styrelseledamot i bl.a. Apotek Produktion & Laboratorier AB (APL), BioArctic AB, och Karolinska Institutet Holding AB.

Stämman beslutade även om nyval av Nicklas Westerholm som ledamot. Nicklas är VD på PledPharma och var dessförinnan verksam inom AstraZeneca-koncernen i ett flertal globala roller, senast som Vice President Project & Portfolio Management, Cardiovascular and Metabolic Diseases, Global Medicines Development Unit. Han har även innehaft positioner som Executive Officer & Vice President Japan Operations och Director Investor Relations.

Kari Grønås, Peter Wulff, Peter Leander och Sten Nilsson omvaldes som ledamöter av styrelsen.

VD Mats Hansen presenterade utvecklingen i bolagets projekt, med fokus på genomförandet av den kliniska studien SPAGOPIX-01, där initiala resultat väntas senare i år, samt på framstegen i Tumorad-projektet.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske och att i ny räkning ska överföras 49 281 000 kronor.

Resultat- och balansräkningen för 2018 fastställdes och ansvarsfrihet beviljades till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Styrelsearvoden

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kr till styrelsens ordförande och med 95 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett tillfälle intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet.

Instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade om en instruktion för valberedningens arbete och sammansättning i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.