13 Nov, 2019

Extrastämma godkänner incitamentsprogram

Dagens extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade om ett nytt långsiktigt incitamentsprogram. Syftet med programmet är att knyta nyckelpersoners ersättning närmare aktieägarnas.

Den extra bolagsstämman beslutade om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2019) om högst 570 000 teckningsoptioner att förvärvas av styrelseledamöter, VD, forskningschefen och anställda.

Optionerna ska tecknas till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen och teckningskursen sätts till den genomsnittliga volymviktade betalkursen för Spagos aktie på Spotlight Stock Market under perioden 13 – 27 november 2019.

Syftet med LTI 2019 är att koppla en större del av ersättningen till nyckelpersoner till bolagets och aktiens långsiktiga värdetillväxt och därigenom sammanlänka deras intressen med aktieägarnas. LTI 2019 är också ett väsentligt redskap för att Spago ska lyckas attrahera och behålla nyckelpersoner, vilket också är väsentligt för värdetillväxten.

För ytterligare information, kontakta Eugen Steiner, styrelsens ordförande, +46 705 406519, steiner.eugen@gmail.com, eller Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.