24 Oct, 2017

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknad

Spago Nanomedical ABs (publ) företrädesemission tecknades till cirka 124 %. Spago tillförs därmed cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Det känns mycket bra med ett sådant förtroende för bolaget och våra projekt. Vi kan nu med full kraft inrikta oss på de första kliniska försöken med SpagoPix och öka utvecklingstakten i Tumorad” säger Mats Hansen, VD i Spago Nanomedical.    

Genom emissionen tecknades totalt 7 097 877 units av 5 734 721 erbjudna units. Av dessa tecknades 5 388 034 units med stöd av företrädesrätt för aktieägarna, motsvarande cirka 94 % av emissionen. Därtill tecknades 1 706 843 units utan stöd av företrädesrätt, motsvarande cirka 30 % av emissionen. Företrädesemissionen tecknades således totalt till cirka 124 %. Emissionsgarantin har inte tagits i anspråk.

Tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i emissionsprospektet. Meddelande om tilldelning sker genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare. Tilldelade units ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Enligt emissionsvillkoren berättigar varje unit till en aktie och fyra teckningsoptioner av serie TO9. Fem teckningsoptioner av serie TO9 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie under perioden 11-22 mars 2019 till en teckningskurs som motsvarar 70 % av en volymvägd genomsnittlig aktiekurs under perioden 25 februari – 8 mars 2019, dock lägst 8,50 SEK per aktie.

Genom företrädesemissionen tillförs Spago cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader som uppgår till cirka 3,9 MSEK. I tillägg därtill kan Spago komma att tillföras ytterligare cirka 39 MSEK om samtliga teckningsoptioner av serie TO9 nyttjas till kursen 8,50 SEK.

Aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Spago att uppgå till 13 978 135 aktier och aktiekapitalet uppgå till 13 978 135 SEK.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) bedrivs för närvarande på AktieTorget och upphör när emissionen registrerats vid Bolagverket. BTU omvandlas då till ordinarie aktier och teckningsoptioner.

Rådgivare

Redeye AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.