4 Oct, 2017

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedical AB:s företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

”Efter det senaste årets framsteg tycker vi att det är ett bra läge att välkomna nya aktieägare. SpagoPix-projektet har tagit klivet in i regulatorisk utveckling vilket innebär att vägen framåt är mer förutsägbar”, säger VD Mats Hansen. ”Vi tror dessutom starkt på båda våra projekt SpagoPix och Tumorad®, och de möjligheter till nya produkter för effektiv diagnostik och behandling av cancer som projekten väntas leda till.”

I emissionen ger bolaget ut units bestående av en aktie och fyra teckningsoptioner. Vid fulltecknad emission tillförs Spago initialt cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader via aktiedelen av emissionen. Denna del omfattas av teckningsförbindelser på cirka 29,1 MSEK från befintliga aktieägare samt ett garantiåtagande om cirka 10 MSEK från en aktieägare, motsvarande totalt cirka 80 % av emissionslikviden.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Spago ytterligare cirka 39 MSEK vid lägsta teckningskurs före emissionskostnader.

I emissionen berättigar tre uniträtter till teckning av en unit. Teckningskurs för aktierna är 8,50 kronor medan teckningsoptionerna är vederlagsfria och ger rätt att teckna aktier med 30 % rabatt mot volymviktad aktiekurs i mars 2019, dock lägst 8,50 kronor. Även allmänheten har möjlighet att teckna units i emissionen.

Teckningsperiod:               4 – 18 oktober 2017

Handel i uniträtter:            4 – 16 oktober 2017

Handel i BTU:             4 oktober 2017 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Handel i TO9:             Inleds när emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 24 oktober 2017.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder och anmälningssedlar på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt AktieTorgets respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se, respektive www.aktietorget.se).

Investerarträffar

VD Mats Hansen presenterar bolaget vid flera tillfällen under teckningsperioden;

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med emissionen.

Emissionsinstitut

Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.