18 May, 2022

Kommuniké från årsstämma 2022 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) hölls idag, den 18 maj 2022, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition
I enlighet med styrelsens förslag ska ingen utdelning ske och 59 211 KSEK ska överföras i ny räkning.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvaldes Peter Leander, Sten Nilsson, Kari Grønås, Eugen Steiner och Nicklas Westerholm. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 95 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Val av revisor och revisorsarvode
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023. Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Instruktion för valberedning
Årsstämman beslutade om en instruktion för valberedningens arbete och sammansättning i enlighet med det förslag som presenterats i kallelsen till årsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att höja gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4 och § 5).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission genom kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som motsvarar 20 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet första gången.