12 May, 2016

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 11 maj 2016 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Mats Hansen för utvecklingen i bolaget under 2015 och första delen av 2016. Tyngdpunkten i presentationen låg på utvecklingsprojekten SpagoPix och Tumorad, men även avsikten att avyttra Archaea Pharma, vars värde som tidigare kommunicerats skrivits ner noll (0) kr, för att tydliggöra bolagets fokus inom nanomedicin berördes.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2015 samt att årets resultat om
-6 824 353 kronor skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföra
57 756 183 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Eva Redhe, Andreas Bunge, Peter Leander och Sten Nilsson. Peter Wulff valdes till ny styrelseledamot och Eva Redhe omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 85 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 760 000 aktier.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764 294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.