6 May, 2015

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har avhållits den 5 maj 2015 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Mats Hansen för utvecklingen i bolaget.

"2014 var ett händelserikt år för bolaget. Nästa viktiga och värdehöjande steg i SpagoPix-projektet kommer att bli formell nominering av produktkandidat och jag bedömer att vägen dit går enligt plan. Parallellt fortsätter vi att driva fram Tumorad-projektet och inriktar oss på att karakterisera dess egenskaper med syfte att välja ut lämpliga varianter att testa i effektstudier."

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2014 samt att årets resultat om – 6 101 768 Kronor skulle avräknas mot det balanserade resultatet och att i ny räkning överföra 47 129 380 Kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Vidare beslutade årsstämman att styrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Eva Redhe Ridderstad, Andreas Bunge, Jörgen Buus Lassen, Peter Leander och Sten Nilsson med Eva Redhe Ridderstad som styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 150 000 kr (föregående år 150 000 kr), till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (föregående år 85 000 kr), till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago Nanomedical AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago Nanomedical AB.

För ytterligare information kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 76 776 42 94.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.