31 Oct, 2023

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB den 31 oktober 2023

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen framlagda förslag.

Inför den extra bolagsstämman hade styrelsen bland annat lagt fram förslag till beslut om:

  • En fullt säkerställd nyemission av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna (”Företrädesemissionen”). Aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter (s.k. units), varvid varje unit ska bestå av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Företrädesemissionen omfattar högst 127 321 212 units, vilka emitteras till en teckningskurs om 0,24 kronor per unit. Beslutet innebär att Spago Nanomedicals aktiekapital initialt kan öka med högst 12 732 121,20 kronor genom utgivande av högst 127 321 212 aktier, och vid fullt utnyttjande av de högst 127 321 212 teckningsoptionerna av serie TO12 som ges ut i Företrädesemissionen, kan Bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 12 732 121,20 kronor. Avstämningsdagen för Företrädesemissionen är den 7 november 2023, och teckning av units kan ske under tiden från och med den 9 november 2023 till och med den 23 november 2023.
  • Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, i syfte att (i) kunna erbjuda investerare som agerat garanter i Företrädesemissionen (dock inte personer i Bolagets ledning eller styrelse eller till dem närstående personer) att erhålla hela, eller delar av sin garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget, (ii) möjliggöra kapitalanskaffningar om marknadsförhållandena skulle bedömas lämpliga samt (iii) att bredda Spago Nanomedicals ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Bolaget.

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Mer information om Företrädesemissionen finns på Spago Nanomedicals webbplats, www.spagonanomedical.se.