20 Apr, 2016

Kompletterande beslutsförslag till årsstämma i Spago Nanomedica

Förslag till antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, styrelse, styrelseordförande samt styrelse- och revisorsarvoden.

Punkt 10. och 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Styrelsen föreslås, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter. Vidare föreslås att omval sker av styrelseledamöterna Eva Redhe (ordförande), Andreas Bunge, Peter Leander och Sten Nilsson. Jörgen Buus Lassen har avböjt omval. Istället föreslås att Peter Wulff väljs till ny styrelseledamot.

Peter Wulff verkar som oberoende konsult inom IP, licensiering, och strategi och har lång erfarenhet från ledande och styrelsepositioner inom olika life science bolag. Han var närmast VD för Sentinext Therapeutics i Malaysia, ett bolag som han var med och grundande och som utvecklar vaccin mot allvarliga virussjukdomar. Tidigare var han VD och koncernchef för Bavarian Nordic A/S under 13 år. Peter var också med och grundade NeuroSearch A/S där han var Director of Patents and Licensing. Han har även varit licensierad som europeiskt patentombud och har en magisterexamen i organisk kemi från Köpenhamns Universitet.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås utgå med 150 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.  

Vidare föreslås att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt

under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago.

Revisorsarvode under mandatperioden föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.  

Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Kallelse till årsstämma med instruktioner för anmälan av deltagande finns på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.