10 Mar, 2021

Riktad emission av aktier till garanter efter övertecknad företrädesemission

Spago Nanomedical AB (publ) ("Spago Nanomedical" eller "Bolaget") har som tidigare offentliggjorts slutfört den företrädesemission av aktier som offentliggjordes den 21 december 2020 och som godkändes av extra bolagsstämman den 15 januari 2021 ("Företrädesemissionen"). Nu genomförs, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, en riktad nyemission av aktier till de garanter i Företrädesemissionen som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (den "Riktade Emissionen").

För att möjliggöra en kapitalanskaffning och breddning av Bolagets ägarbas erbjöd Spago Nanomedical vissa finansiella och industriella investerare att vara garanter i Företrädesemissionen. Mot den bakgrunden har investerarna därför, vilket tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen, erbjudits möjlighet att erhålla sin garantiersättning i form av aktier istället för kontanter. Två av de tre garanterna, Formue Nord Marknadsneutral A/S och Thoren Tillväxt AB, har, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier.  Styrelsen har därför, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 maj 2020, beslutat om den Riktade Emissionen, vilken omfattar totalt 418 307 aktier. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är därmed att bredda Bolagets ägarbas med dessa investerare, och därigenom uppfylla ingångna garantiavtal.

Teckningskursen är fastställd till 7,50 SEK per aktie, vilket motsvarar emissionskursen i Företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässig. I den Riktade Emissionen tecknar Forum Nord Marknadsneutral A/S 300 000 aktier och Thoren Tillväxt AB tecknar 118 307 aktier. Samtliga aktier i den Riktade Emissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget uppgående till 2 250 000 SEK respektive 887 300 SEK.

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Spago Nanomedical med 418 307 aktier till totalt 41 182 287 aktier, och aktiekapitalet ökar med totalt 418 307 SEK till 41 182 287 SEK. Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den Riktade Emissionen då denna sker som en del i arbetet med Företrädesemissionen där kostnaderna totalt uppgick till 8 MSEK.