16 Nov, 2017

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals BTU (betald tecknad unit) är måndagen den 20 november 2017 och stoppdagen är onsdagen den 22 november 2017. På måndagen den 27 november 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO9, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen i Spago Nanomedical.

I företrädesemissionen, som tecknades till 124 %, gav bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Spago Nanomedical cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst cirka 39 MSEK under 2019.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Spago Nanomedicals BTU är den 20 november 2017. Stoppdagen är den 22 november 2017 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 24 november 2017. Handel i teckningsoptioner av serie TO9 inleds den 27 november 2017. 

Teckningsoptioner av serie TO9

Villkor: 5 teckningsoptioner ger rätt   att teckna 1 ny aktie
Teckningskurs: 30 % rabatt mot volymvägd   genomsnittskurs under prissättningsperioden, dock lägst 8,50 SEK per aktie
Prissättningsperiod: 25 februari – 8 mars 2019
Teckningstid: 11 – 22 mars 2019
Kortnamn: SPAG TO9
ISIN-kod: SE0010440842
Antal teckningsoptioner: 22 938 884

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Spago Nanomedicals hemsida www.spagonanomedical.se.

Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare sammanlagt högst 4 587 776 SEK genom emission av sammanlagt högst 4 587 776 aktier.

Rådgivare

Redeye AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.