24 Apr, 2020

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT.

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) offentliggör prospekt med anledning av företrädesemissionen av aktier (”Företrädesemissionen”) som godkändes av den extra bolagsstämman den 15 april 2020. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Företrädesemissionen förväntas inbringa cirka 47 MSEK före emissionskostnader och omfattas till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Spago Nanomedical genomför en företrädesemission av aktier för att finansiera slutförandet av den initiala kliniska utvecklingen av SpagoPix och för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk ”proof of concept”.

”Emissionen säkrar Spago Nanomedicals finansiering inför en viktig period i bolagets utveckling där den första kliniska studien med SpagoPix ska slutföras samtidigt som vårt andra projekt Tumorad avancerar i snabb takt”, säger VD Mats Hansen.

Företrädesemissionen omfattar högst 10 514 839 aktier. Den som på avstämningsdagen den 23 april 2020 var aktieägare i Spago Nanomedical äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Varje aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen är 4,50 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

• 28 april – 11 maj 2020 – Handel i teckningsrätter

• 28 april – 13 maj 2020 – Teckningsperiod

• 18 maj 2020 – Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Det kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se. Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission AB på telefonnummer +46 8 408 933 50.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 148 063, hanna.olsson@spagonanomedical.se.