14 Feb, 2018

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2017

Perioden januari – december i sammandrag

· Periodens resultat uppgick till -9 457 Kkr (-7 540 Kkr).
· Resultatet för kvartal fyra uppgick till -2 943 Kkr (-1 876 Kkr).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,00 kr (-0,91 kr).
· Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 30 314 Kkr (16 769 Kkr).

Viktiga händelser under perioden

· Ny patentansökan avseende SpagoPix med förbättrat ytskikt har lämnats in
· Produktpatent för SpagoPix godkänt i Japan
· SpagoPix visar lovande resultat i toxikologiska pilotstudier
· Avtal med Charles River Laboratories för prekliniska studier av SpagoPix
· Avtal med Antaros Medical för inledande design av klinisk studie med SpagoPix
· Det regulatoriska prekliniska programmet har inletts enligt plan
· SME status hos EMA erhållen
· Styrelsen beslutar om företrädesemission inför kliniska studier
· Den extra bolagsstämman godkände företrädesemissionen samt ändringar av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag

      Under kvartalet:

· Emissionen övertecknades och Spago tillfördes cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader
· Anna Sundlöv meddelar att hon på grund av ändrade riktlinjer för hennes tjänst vid Skånes Universitetssjukhus inte kan sitta kvar i styrelsen
· Spago väljer ChemConnection för GMP-tillverkning av SN132D inför kliniska studier

VD har ordet        

Under 2017 gick vi in i regulatorisk fas med vårt första projekt, SpagoPix, och fokus är nu inställt på att starta kliniska tester. Detta markerar ett skifte i verksamheten där det externa utvecklingsarbetet får större tyngd. Parallellt intensifierar vi arbetet med att driva Tumorad® mot prekliniska effektstudier.

Marknaden för MR-kontrastmedel, som tidigare varit statisk, är nu i förändring. Det är tydligt att läkemedelsmyndigheterna EMA och FDA tar oron för vissa gadolinium-baserade preparat på största allvar. Detta har resulterat i att flera produkter dragits tillbaka från marknaden i Europa och i utökade varningstexter och rekommendationer om försiktigt användande både i USA och Europa. I ljuset av detta är det uppenbart att behovet av kontrastmedel utan gadolinium har ökat. Min bedömning är att SpagoPix har möjlighet att bli ett av de första i en ny generation av MR-kontrastmedel utan gadolinium. Den främsta styrkan för SpagoPix är dock fortfarande tumörselektiviteten, en central egenskap som väsentligt kan förbättra cancerdiagnostiken med MR.

Det regulatoriska prekliniska programmet för SpagoPix fortlöper väl och beräknas vara avslutat under våren. Resultaten kommer att ligga till grund för ansökan om en klinisk prövning med huvudsyfte att studera säkerhet och MR-bilder i bröstcancerpatienter. Nyligen slöt vi avtal med det holländska bolaget ChemConnection för produktion av GMP-material och vårt mål är att starta den första kliniska studien omedelbart efter färdigställandet av materialet i slutet av året.

Vi har accelererat takten i Tumorad® och genererar kontinuerligt nya data som stärker projektet. Med några nya varianter av våra nanopartiklar uppnådde vi nyligen cirkulationstider in vivo som ligger nära vad vi bedömer vara optimalt för en god behandlingseffekt. Vi genomför nu ytterligare tester med dessa molekyler för att identifiera ett material som lämpar sig väl för prekliniska proof-of-concept tester som blir ett viktigt steg för val av produktkandidat och utformningen av kliniska prövningar.

Gemensamt för våra projekt är att de utgår från samma nanomaterial och utnyttjar EPR-effekten för ansamling i tumörvävnad. I utvecklingen av Tumorad® har vi god nytta av det arbete vi gjort för kemisk tillverkning och analys av SpagoPix. I takt med att projekten avancerar blir det också allt tydligare att vart och ett av projekten står på egna ben. Med Tumorad® tar vi steget från diagnostik till cancerbehandling, vilket ställer andra krav och öppnar en väsentligt större marknad för oss. Där SpagoPix riktar sig till en konservativ mindre marknad så inriktas Tumorad® på en stor dynamisk marknad stadd i ständig förändring.

Sammantaget har vi idag två lovande projekt i pipeline inriktade mot olika delar av cancermarknaden. Med två separata projekt ökar våra möjligheter och det sänker också risken i bolaget. Projekten kommer successivt att få allt tydligare egna profiler och vi siktar på att fortsätta stärka båda dessa tillgångar under 2018.

Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB


Verksamheten

Spago Nanomedical AB är ett nanomedicinbolag inom cancerdiagnostik och behandling. 

Bolagets utveckling är primärt inriktad på projekten SpagoPix och Tumorad®.

SpagoPix-projektet har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten.

Tumorad ® -projektet är inriktat på utveckling av en helt ny form av radionuklidterapi för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Behovet av nya radionuklidterapier för behandling av svårbehandlade eller aggressiva tumörer är stort.

Båda projekten bygger på bolagets egenutvecklade nanomaterial och den vetenskapligt väletablerade mekanismen, ”Enhanced Permeability and Retention effect” (EPR) som innebär att molekyler av en viss storlek ansamlas i cancervävnad, men är i övrigt oberoende av varandra och skiljer sig väsentligt avseende utveckling och applikation. Vart och ett för sig adresserar projekten stora patientbehov och avsevärda marknader inom diagnostik och terapi mot cancer. 


Utvecklingsprojekt

SpagoPix

Bakgrund

SpagoPix har, med produktkandidaten SN132D, potential att avsevärt förbättra visualisering av tumörer jämfört med konventionella MR-kontrastmedel. De nanopartiklar som utvecklats av Spago Nanomedical ger en hög signalstyrka (relaxivitet) och är anpassade för att passivt tas upp och ansamlas i tumörer (”passive tumor targeting”) via EPR-effekten. Dessa egenskaper innebär att man kan få MR-bilder med bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad och därmed bättre möjligheter att med hög specificitet upptäcka även små tumörer och metastaser. I praktiken betyder det att SpagoPix kan underlätta korrekt diagnos med färre falska positiva svar. Falska positiva svar är i dag ett stort kliniskt problem som leder till både onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för följdundersökningar. SpagoPix är dessutom fritt från gadolinium (Gd), ett grundämne som finns i nästan samtliga idag kliniskt använda MR-kontrastmedel och som har visat sig kunna ansamlas i bl.a. hjärnan och finnas kvar även långt efter användandet av sådana kontrastmedel (Kanda et al., 2014, Radiol. 270: 834-841; McDonald et al., 2015, Radiol. 275: 772-782). SpagoPix är istället baserat på mangan (Mn), ett naturligt förekommande grundämne som bl.a. förekommer i många livsmedel. Sammantaget gör dessa egenskaper SpagoPix till ett helt unikt kontrastmedel med förutsättningar att väsentligt förbättra möjligheterna till tidig diagnos av cancer.

Marknaden för MR-kontrastmedel beräknas vara värd omkring 1,2 miljarder USD, med en årlig tillväxt på ca 4 procent (Global Data 2016). Nordamerika utgör den enskilt största marknaden med drygt 40 procent av totalvärdet. Ett kontrastmedel som till skillnad från nuvarande medel är tumörselektivt, har hög relaxivitet, och är fritt från Gd har potential att ta en väsentlig del av marknaden för kontrastmedel inom MR-baserad tumördiagnostik.

Status

Spago har tagit fram ett nanomaterial med kemisk-fysikaliska egenskaper som lämpar sig väl för användning som tumörselektivt kontrastmedel. Produktkandidaten SN132D har visat goda resultat in vivo i effektstudier och i studier av tolerabilitet och omsättning i kroppen.

Verksamheten har under 2017 framförallt varit inriktad på intern produktion av material och genomförande av regulatoriska prekliniska studier.            

Produktkandidaten SN132D har verifierats i pilotstudier bestående av in vivo-tester inkluderande akut och sub-akut toxikologi vid olika doser med tillhörande analyser av såväl hematologiska faktorer som histologiska prover från vitala organ. De sammantagna resultaten från dessa prekliniska tester visade att SN132D med säkerhet kan ges i doser som med bred marginal överstiger den förväntade kliniska dosen. SN132D har även pilottestats i ett cellbaserat system för mutagenicitet, det s.k. Ames test, som visade signifikant frånvaro av genotoxicitet.

Baserat på pilotstudierna designades ett prekliniskt GLP-program med syfte att lägga grunden för vidare kliniska studier inom SpagoPix-projektet. Detta stämdes av med Läkemedelsverket vid ett vetenskapligt rådgivningsmöte där det stod klart att det föreslagna programmet stödjer en initial studie i patienter med syfte att generera MR-bilder av tumörer för att stödja bedömningen av risk-nytta inför vidare klinisk utveckling.

Tillverkning av SN132D för att försörja det prekliniska programmet och för att generera kompetens inför överföring av produktionen till en industriell GMP-tillverkare avslutades under sommaren. Säkerhetsstudier med tillhörande analyser inleddes därefter enligt plan hos Charles River Laboratories och är nu i slutfasen. De preliminära slutsatserna är i linje med tidigare observationer.

I slutet av året tecknades avtal med det holländska kontraktstillverkningsbolaget ChemConnection B.V. avseende GMP-tillverkning av material för kliniska studier. ChemConnection är specialiserade på tillverkning av nanomaterial och bedöms vara en mycket passande partner för tillverkning av SN132D inför kliniska studier. Teknologiöverföring och uppstart av processer för validering och tillverkning är igång.

Planering för den första kliniska studien med SN132D är i full gång. Det primära syftet med den första kliniska prövningen blir att ta MR-bilder på tumörer i cancerpatienter för att generera preliminär proof-of-concept i människa. En synops till ett studieprotokoll har tagits fram tillsammans med Antaros Medical, ett specialistbolag inriktat på studier med bilddiagnostik som MR. Upphandling av CRO för vidare förberedelser och genomförande av studien pågår, liksom sammanställning av nödvändig dokumentation för ansökan om klinisk prövning.


Tumorad

Bakgrund

Tumorad® är inriktat på tumörselektiv och lokal strålbehandling av cancer med radionuklider (radioaktiva isotoper) bundna till Spagos unika nanopartiklar. Trots framsteg vid behandling av spridd cancer är prognosen för långtidsöverlevnad ofta dålig. När det gäller spridd/metastaserad cancer är kirurgi, extern strålterapi och cytostatika sällan botande och ofta behäftade med allvarliga biverkningar, varför behovet av behandlingsalternativ är mycket stort. Radionuklidterapi kan vara ett värdefullt alternativ eller komplement till befintlig behandling, framförallt för spridd cancer, men även för primär cancer som av olika anledningar inte går att behandla effektivt med de vanliga metoderna.

Marknaden för radionuklidterapi (så kallade radiopharmaceuticals) var ca 245 miljoner USD 2012 och förväntas öka till 5,8 miljarder USD till 2020. Ett fåtal läkemedel används kliniskt men nya läkemedel inom denna sektor finns under utveckling, bland annat godkändes ett nytt läkemedel baserat på radium (Xofigo) för behandling av metastaser i benvävnad under 2013. Trots att den första behandlingen med radioaktivt läkemedel (jod mot sköldkörtelcancer) funnits tillgänglig sedan 1940-talet har det tagit tid för både utveckling av nya läkemedel men också för sjukvården att regelmässigt använda denna form av behandling. Detta är något som nu håller på att ändras i och med att fler läkemedel utvecklas och marknaden för radionuklidterapi förväntas växa kraftigt under de kommande åren. Som exempel på detta beräknas det nya läkemedlet för behandling av metastaser i skelettet få ett stort genomslag och marknad. Behandlingen med radioaktiva läkemedel förväntas öka både som komplement till kirurgi och cytostatika men även som första behandlingsalternativ.

Status

Spagos nanopartiklar kan på ett kontrollerat sätt laddas med olika isotoper under kliniskt relevanta betingelser så att isotopen förblir bunden till nanopartiklarna i kontakt med blodplasma. Utvecklingen av Tumorad® kretsar kring användningen av en speciell isotop med rätt egenskaper för att ge en god balans mellan tumördödande effekt och minimal påverkan på vitala organ.

Optimering av nanomaterialet med avseende på storlek och stabilitet i det slutliga materialet pågår. Detta innefattar karakterisering in vitro och in vivo av några olika varianter av partiklar med målet att uppnå en cirkulationstid i kroppen som ger optimal exponering i tumörer men minimal påverkan på övriga organ.

För närvarande testas nanopartiklar med lovande egenskaper kontinuerligt i in vivo-försök och utvecklingen av Tumorad® accelereras i takt med att mer av utvecklingen i SpagoPix projektet utförs externt. Det övergripande målet är att så snart som möjligt genomföra en preklinisk proof-of-concept studie med Tumorad® i en lämplig tumörmodell.


Perioden januari – december 2017

En ny patentansökan avseende SpagoPix har lämnats in. Ansökan baseras på bolagets nanopartiklar med ett förbättrat ytskikt av PEG-molekyler som utgör en väsentlig del av produktkandidaten SN132D. Om ansökan leder till godkänt patent kan detta leda till ett utökat marknadsskydd till minst 2037.

Den japanska patentmyndigheten har godkänt bolagets patentansökan som innefattar de nanopartiklar som ligger till grund för SpagoPix-projektet. Det godkända patentet (Manganese comprising nanostructures, 2014-531227) innebär att Spago Nanomedical nu innehar ett strategiskt produktskydd för SpagoPix på den tredje största marknaden för MR-kontrastmedel. Patentet omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär att bolaget garanteras exklusivitet för SpagoPix i Japan till minst år 2032. Ansökan om produktskydd är inlämnad i alla väsentliga marknader och patentet har tidigare godkänts i bl.a. USA, den största marknaden för MR-kontrastmedel.

Samlade data från nyligen genomförda toxicitetsstudier visar att produktkandidaten SN132D med säkerhet kunnat ges i doser som med god marginal överstiger förväntad klinisk dos. Pilottesterna har genomförts som en serie in vivo försök där man undersökt akut och sub-akut toxikologi vid olika doser av SN132D, bl.a. genom analys av hematologiska faktorer samt histologisk undersökning av vitala organ. SN132D har även genomgått pilotförsök i ett cell-baserat system för mutagenicitet, det s.k. Ames test. Här uppnåddes signifikant frånvaro av genotoxicitet.

Spago Nanomedical har tecknat avtal med Charles River Laboratories, ett ledande globalt CRO-företag, för regulatoriska prekliniska toxikologi- och säkerhetsstudier av SpagoPix inför kliniska prövningar. Avtalet med Charles River avser GLP-studier som syftar till att generera de toxicitets- och säkerhetsdata som krävs för att inleda studier i människa. Det prekliniska programmet har inletts under sommaren och beräknas pågå i cirka 7 månader.

Spago Nanomedical har tecknat avtal med Antaros Medical för inledande design av klinisk studie med SpagoPix. Antaros Medical är ett svensk bolag med stor expertis inom MR och kliniska studier av kontrastmedel.

De regulatoriska prekliniska försöken med SN132D har inletts hos Charles River. Programmet omfattar en serie tester som kommer att ligga till grund för ansökan om genomförande av den första kliniska studien i SpagoPix-projektet.

Bolaget har erhållit SME-status hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. SME-status utfärdas till mindre bolag och innebär bland annat att bolaget enklare kan få tillgång till assistans och rådgivning från myndigheten kring regulatoriska frågeställningar samt reducerat pris för vetenskaplig rådgivning. Vidare kommer bolaget att listas i myndighetens sökbara SME-register.

Spago Nanomedicals företrädesemission tecknades till cirka 124 %. Genom företrädesemissionen tillförs Spago cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 3,9 MSEK. I tillägg därtill kan Spago komma att tillföras ytterligare cirka 39 MSEK om samtliga teckningsoptioner utgivna vid emissionen nyttjas till lägsta kursen om 8,50 kr.

Anna Sundlöv har meddelat att hon på grund av ändrade riktlinjer avseende risken för jäv i samband med hennes tjänst vid Skånes Universitetssjukhus inte kan sitta kvar som styrelseledamot i Spago Nanomedical. Anna, som valdes till ledamot i bolagets styrelse vid årsstämman 2017, kommer fortsättningsvis att agera fristående konsult åt bolaget, en roll som hon hade innan hon valdes in i styrelsen.

Spago Nanomedical har tecknat avtal med ChemConnection BV, en väletablerad kontraktstillverkare med stor erfarenhet av GMP-produktion av nanomedicinska produkter, för tillverkning av SpagoPix produktkandidat SN132D för kliniska studier. Teknologiöverföring och uppstart av processer för validering och tillverkning pågår.


Finansiell information avseende januari – december 2017


Intäkter och kostnader

De övriga rörelseintäkterna uppgick för perioden till 636 Kkr (566 Kkr) och består till största del av statligt bidrag för forskning och utveckling.

Rörelsekostnader för perioden uppgick till -27 379 Kkr (-18 075 Kkr). Säsongsvariationer som påverkar intäkts- och kostnadsbilden mellan olika rapporterade perioder förekommer inte. Den största skillnaden mellan åren avser ökade projektkostnader.

Antalet medarbetare i bolaget var vid periodens utgång 16 (13).

Resultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till –9 086 Kkr (-7 307 Kkr) och resultat efter finansnetto till -9 457 Kkr (-7 540 Kkr). Detta ger ett resultat per aktie (före utspädning) om -1,00 kr (-0,91 kr) för bolaget.

Rörelseresultatet för kvartal fyra uppgick till -2 758 Kkr (-1 819 Kkr) och resultat efter finansnetto till -2 943 Kkr (-1 876 Kkr) för bolaget. Projektkostnaderna för kvartalet är större än tidigare och beror främst på ökade kostnader för preklinikstudier, som delvis är hänförliga till kvartal tre.


Investeringar, likviditet och finansiell ställning


Vid periodens utgång uppgick de likvida medlen till 30 314 Kkr (16 769 Kkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 572 Kkr (-7 863 Kkr)

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -17 974 Kkr (-10 710 Kkr) och består främst av immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är de utvecklingskostnader och patent som aktiverats.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 39 091 Kkr (14 025 Kkr) som utgörs av 48 745 Kkr inbetald nyemission, -3 873 Kkr utbetalda emissionskostnader, -6 303 Kkr för lösen av lån inklusive ränta och 521 Kkr för inbetalning av premier för utställda optioner.

Vid utgången av perioden uppgick bolagets egna kapital till 107 780 Kkr (71 844 Kkr) och soliditeten till 96,6 procent (89,7 procent). Eget kapital per aktie, före utspädning, uppgick till 7,52 kr (8,35 kr).

Upparbetade underskott

Bolaget hade vid utgången av 2017 ackumulerade underskott på ca 53 506 Kkr (40 245 Kkr). Någon uppskjuten skattefordran med anledning av de ackumulerade underskotten har inte tagits in i redovisningen.

Aktiedata  

Antalet registrerade aktier i bolaget per 2017-12-31 är 14 336 803 st. Spago Nanomedical ABs aktie handlas på Aktietorget (Kortnamn: SPAG).

Aktieinformation

Under fjärde kvartalet 2017 genomfördes en nyemission där antalet aktier ökades med 5 734 721 st. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 15 november 2017 och totalt antal aktier i bolaget efter nyemissionen är 14 336 803 st. Aktiens kvotvärde har hela tiden varit 1 kr varvid aktiekapitalet har varit lika stort som antalet aktier.


Teckningsoptioner

Vid extra bolagsstämma den 22 september 2017 beslutade stämman att anta styrelsens förslag om företrädesemission av units med ändring om att handel även ska ske med teckningsoptionerna av serie TO1 (efter registrering, TO9) som utges i samband med emissionen. Den 7 november 2017 registrerades 21 552 136 st teckningsoptioner och den 15 november 2017 1 386 748 st teckningsoptioner. Totalt 22 938 884 st av serie TO1. Antalet aktier som dessa och tidigare utgivna teckningsoptioner berättigar till teckning av kan tillsammans maximalt komma att uppgå till 24,2% av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Teckningskursen vid tiden för lösen av optionerna i mars 2019 kommer att motsvara 70% av ett volymvägt genomsnitt av aktiekursen under perioden 25 feb 2019 till och med 8 mars 2019, dock lägst 8,50 kr. Optionerna är i nuläget värderade till den lägsta teckningskurs som de aktier de berättigar till lägst kan komma att tecknas för dvs. 8,50 kr per aktie.

Vid årsstämma den 17 maj 2017 beslutade stämman att anta styrelsens förslag om teckningsoptionsprogram till förmån för nyckelpersoner i bolaget. Den 27 juni 2017 registrerades 677 145 teckningsoptioner hos bolagsverket. Optionerna har värderats enligt Black & Scholes- modellen av oberoende part. Antalet aktier som dessa och tidigare utgivna teckningsoptioner berättigar till teckning av kan tillsammans maximalt komma att uppgå till 3,6% (4,5% föregående kvartal) av det nu totala antalet utestående aktier i bolaget.

Spago Nanomedical AB har tidigare utgivit teckningsoptioner till nyckelpersoner inom bolaget. Totalt fanns det 518 668 teckningsoptioner utställda. Av dessa teckningsoptioner förföll 165 863 per 2016-01-29, 123 252 per 2016-03-15, och 27 643 per 2017-09-01. Resterande 201 910 teckningsoptioner har makulerats i anslutning till 2017 års utgivning av teckningsoptioner.
 

Redovisningsprinciper

Spago Nanomedical AB redovisar enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2012:1. Bolagets redovisningsprinciper återfinns på sidorna 36-38 i Årsredovisningen för 2016.

Belopp är uttryckt i Kkr vilket i denna rapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år. 
 

Koncernredovisning

Spago Nanomedical AB (publ) upprättar ingen koncernredovisning då bolaget inte längre är en koncern efter att ha avyttrat dotterbolaget Archaea Pharma under året 2017. 

Ekonomisk information

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Mats Hansen på tel 0767-764294 eller email
mats.hansen@spagonanomedical.se. Denna rapport finns att ladda ner från hemsidan www.spagonanomedical.se eller rekvireras från bolaget via e-post eller post: Spago Nanomedical AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Översiktlig granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.


Nästa rapporttillfälle:

Årsredovisning för 2017 finns tillgänglig senast den 18 april på bolagets hemsida.

Delårsrapport för januari-mars 2018 publiceras den 25 april 2018.


Övriga rapporttillfällen:

Delårsrapport januari-juni 2018 publiceras den 27 augusti 2018.

Delårsrapport januari-september 2018 publiceras den 8 november 2018.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står för.

Lund den 14 februari 2018

Spago Nanomedical AB (publ)                                                    
Org.nr: 556574-5048

Eva Redhe                                                                                     Mats Hansen
Ordförande                                                                                     VD

Sten Nilsson                                                                                 Peter Leander
Ledamot                                                                                        Ledamot

Peter Wulff                                                                                   Andreas Bunge
Ledamot                                                                                        Ledamot

Anna Sundlöv
Ledamot