28 Apr, 2021

Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2021

Lyckad emission stärker projektutvecklingen

JANUARI – MARS I SAMMANDRAG

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 100 KSEK (100 KSEK).

  • Resultatet för kvartalet uppgick till -6 068 KSEK (-5 054 KSEK).
  • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -7 439 KSEK (-6 769 KSEK).
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,18 SEK (-0,24 SEK).
  • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 85 225 KSEK (6 938 KSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Spago Nanomedical tillfördes 69 MSEK i en övertecknad företrädesemission och övertilldelningsemission som innebar att bolagets aktiekapital ökade med 9 219 463 SEK fördelat på 9 219 463 aktier. Därutöver emitterades ytterligare 418 307 aktier i en riktad emission till de garanter i företrädesemissionen som valde att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier i bolaget. Totalt tillfördes bolaget cirka 64 MSEK efter emissionskostnader.

  • I syfte att stärka bolagets långsiktiga finansieringsmöjligheter bytte bolaget handelsplats från Spotlight Stock Market till Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market var den 26 mars, 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFETR KVARTALET

  • Inga händelser att rapportera.

VD HAR ORDET

Det första kvartalet gav en god start på det nya året för Spago Nanomedical. Vi som alla andra känner givetvis av effekterna av Covid-19-pandemin, som bland annat medför att kliniska studier är svårare att driva och genomföra på utsatt tid, men vi fortsätter att hålla tempo i verksamheten och göra framsteg i projekten.

Väsentligt för oss är självfallet den fortsatta kliniska utvecklingen av vårt kontrastmedel SpagoPix för ökad precision vid magnetkameraundersökning (MRT) av bröstcancer och av bukspottskörteln. Den kliniska studien SPAGOPIX-01 löper på för att bygga en bas inför kommersiell partnering och framtida kliniska studier. Rekrytering fortskrider, men i lägre takt än ursprungligen planerat till följd av pandemin.

SpagoPix har lovande förutsättningar att bli det första tumörselektiva kontrastmedlet för MRT och därmed möta det fortsatt ökade behovet av förbättrad diagnostisk precision av bröstcancer, både i samband med screening av riskgrupper och före operation. Tidigare kliniska interimsresultat visar på anrikning av våra nanopartiklar i solida tumörer i människa, ett fundament för vår plattformsteknologi. Detta öppnar i nästa steg för behandling av cancer med vårt andra viktiga projekt Tumorad®.

I Tumorad®-projektet har vi visat i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer att vårt material har en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad. Mycket glädjande är att vi nu framgångsrikt slutfört produktion av material för regulatoriska prekliniska studier som kommer att ligga till grund för klinisk utveckling. Som en generell behandling mot spridd och aggressiv cancer anser vi att Tumorad® har en stor potential, och vi kommer att driva projektet framåt med full kraft.

För att möjliggöra detta – och stärka bolaget inför kommande partnerskapsdiskussioner med SpagoPix – genomförde vi i februari en lyckad, fullt säkerställd företrädesemission. Intresset för emissionen var mycket stort, och inklusive utnyttjandet av en övertilldelningsemission om cirka 10 MSEK tog vi in totalt cirka 69 MSEK före emissionskostnader. Jag är glad för det förtroende som befintliga och nya ägare visade bolaget och våra projekt. Nu kan vi med kraft driva Tumorad®-projektet till klinisk fas och samtidigt slutföra den kliniska prövningen med SpagoPix.

Den 26 mars tog vi steget upp på Nasdaq First North Growth Market. Vi anser att bolaget är redo att möta ett bredare intresse från internationella och institutionella investerare. Listbytet ger en möjlighet till ökad exponering och skickar en viktig signal om våra långsiktiga ambitioner att bli ett ledande bolag inom utveckling av nanomedicin.

Vi har ett spännande år framför oss och jag ser fram emot att uppdatera er allt eftersom aktiviteterna fortlöper.

Mats Hansen, VD
Spago Nanomedical AB