11 Jul, 2022

Spago Nanomedical emitterar aktier till garanter efter den genomförda företrädesemissionen

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2022, beslutat om att emittera 1 079 161 aktier som garantiersättning riktat till ett antal av de garanter som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde i juni 2022, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.

De garanter som lämnade garantiåtaganden i företrädesemissionen hade möjlighet att välja att få ersättningen utbetalad kontant eller i form av nyemitterade aktier i Bolaget, vilket tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen. Sammanlagt har tio garanter, däribland några av Bolagets större ägare som Peter Lindell, Eva Redhe och Mikael Lönn tillsammans med ett antal investerare, valt att få garantiersättningen utbetalad i aktier. Bolagets styrelse har med anledning därav idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 18 maj 2022, om att emittera 1 079 161 aktier som ersättning till dessa garanter, vilket kommer öka Bolagets aktiekapital med 1 079 161 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en lyckad kapitalanskaffning samt att bredda Bolagets ägarbas med dessa investerare, och därigenom uppfylla ingångna garantiavtal.

Aktierna emitteras till en kurs om 1,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och bedöms därmed som marknadsmässigenligt styrelsens bedömning. Samtliga aktier i den riktade emissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget uppgående till totalt 1,3 MSEK. När dessa 1 079 161 aktier tillsammans med de 48 682 275 aktier som emitterades i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 90 943 723 aktier, och Bolagets aktiekapital till 90 943 723 kronor. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till 1,19 procent efter att företrädesemissionen har registrerats. Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med företrädesemissionen. Dock minskar den kontanta delen av garantiersättningen som Bolaget behöver betala ut till 3,3 MSEK, från tidigare 4,4 MSEK.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.