13 Dec, 2023

Spago Nanomedical genomför riktad nyemission av aktier till garanter efter den genomförda företrädesemissionen

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023, beslutat om en riktad nyemission av 6 450 519 aktier till de garanter i företrädesemissionen av units, som beslutades av den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023 ("Företrädesemissionen"), som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier i Bolaget (”Ersättningsemissionen”). Teckningskursen i Ersättningsemissionen är fastställd till 0,24 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Som tidigare kommunicerats i samband med Företrädesemissionen hade garanterna, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts, möjlighet att välja att erhålla garantiersättning i form av kontant ersättning eller nyemitterade aktier i Bolaget. Cidro Förvaltning AB, Anders Johansson och Philip Löchen (”Garanterna”) har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier. Enligt garantiavtalen uppgår den ersättning som Garanterna har rätt att erhålla till ett belopp motsvarande 12,5 procent av garanterat belopp. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 31 oktober 2023, idag beslutat om Ersättningsemissionen, vilken omfattar totalt 6 450 519 aktier.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt i Ersättningsemissionen är att uppfylla de garantiavtal som ingåtts som varit en förutsättning för att möjliggöra den kapitalanskaffning som genomfördes genom Företrädesemissionen, samt som bedömdes gynnsamma för Bolaget då Bolaget behåller en större andel av emissionslikviden om garantiersättning utgår i nyemitterade aktier istället för i kontanter. 

I enlighet med garantiavtalen ska teckningskursen i Ersättningsemissionen motsvara den volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen (dvs. under perioden 9 – 23 november 2023), dock aldrig lägre än teckningskursen i Företrädesemissionen. VWAP under teckningsperioden understeg teckningskursen i Företrädesemissionen och teckningskursen i Ersättningsemissionen har därmed fastställts till 0,24 SEK per aktie, motsvarande teckningskursen i Företrädesemissionen. Därmed bedöms teckningskursen som marknadsmässig enligt styrelsens bedömning.

Till följd av att vissa teckningsberättigade Garanter genom Ersättningsemissionen ökar sitt ägande i Bolaget på sådant sätt att anmälningsplikt enligt lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar uppstår, ska tilldelning i denna del ske först när erforderliga tillstånd erhållits, vilket beräknas ske i början av 2024. 6 450 519 aktier i Ersättningsemissionen har tecknats och tilldelats, och styrelsen har beslutat att betalning ska ske genom kvittning av respektive garants fordran på Bolaget, uppgående till totalt 1,5 MSEK.

Genom Ersättningsemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med totalt 6 450 519 aktier och aktiekapitalet med totalt 645 051,90 kronor, när Ersättningsemissionen fullt ut tilldelats och registrerats. När Företrädesemissionen och Ersättningsemissionen fullt har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget uppgå till totalt 224 715 454 aktier, och Bolagets aktiekapital till 22 471 545,40 SEK.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis behandling och diagnos av cancer och andra allvarliga sjukdomar. Spago Nanomedicals aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market (kortnamn: SPAGO). För mer info, se www.spagonanomedical.se.

FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den [2023-12-13 08:00 CET.]