24 Aug, 2021

Spago Nanomedical halvårsrapport januari-juni 2021

FORTSATT BRA TEMPO TROTS COVID-19

APRIL – JUNI I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 267 KSEK (0 KSEK).
 • Resultatet för kvartalet uppgick till -11 607 KSEK (-4 764 KSEK).
 • Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -13 450 KSEK (-6 269 KSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,28 SEK (-0,19 SEK).
 • Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 76 873 KSEK (41 421 KSEK).

JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG

 • Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 367 KSEK (100 KSEK).
 • Resultatet för halvåret uppgick till -17 675 KSEK (-9 819 KSEK).
 • Rörelsens kostnader för halvåret uppgick till -20 889 KSEK (-13 039 KSEK).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, för halvåret uppgick till -0,47 SEK (-0,43 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Inga händelser att rapportera.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Paul Hargreaves utsågs till Chief Development Officer (CDO), med start under det tredje kvartalet. Paul kommer att ingå i ledningsgruppen och ha en nyckelroll i den kliniska utvecklingen av bolagets projektportfölj.

 

VD HAR ORDET

­­­Under det andra kvartalet har vi fortsatt känt av effekterna av Covid-19-pandemin, som bland annat medfört stora svårigheter att effektivt bedriva kliniska studier. Trots det har vi kunnat hålla tempo i verksamheten och göra viktiga framsteg i Tumorad®-projektet.

Ett viktigt fokus för oss är självfallet den kliniska utvecklingen av vårt kontrastmedel SpagoPix för ökad precision vid magnetkameraundersökning (MRT) av bröstcancer och andra cancerformer. Den stora fördelen med SpagoPix är möjligheten att avbilda tumörer med hög precision och hög upplösning, vilket kan ge livsavgörande information för korrekt diagnos och behandling. På så sätt kombinerar vi några av de viktigaste fördelarna med MRT och positronemissionstomografi (PET), upplösning respektive tumörsselektivitet, i en produkt. SpagoPix har lovande förutsättningar att bli det första tumörselektiva kontrastmedlet för MRT och därmed möta det fortsatt ökade behovet av förbättrad diagnostisk precision.

Den kliniska studien SPAGOPIX-01 har som primärt mål att bygga en bas inför framtida kliniska studier och stärka vår position i dialog med tänkbara partners. Resultaten från studien har hittills visat att SN132D ger kliniskt värdefulla bilder och är säkert vid nuvarande dos. Noterbart är att studien därmed, trots den långsamma rekryteringen orsakad av pandemin, redan levererat ett mycket viktigt underlag för diskussion med potentiella licenspartners för den fortsatta utvecklingen av projektet.

Resultaten bekräftar också att våra nanopartiklar anrikas i solida tumörer i människa, och verifierar därigenom vår plattformsteknologi. Detta öppnar i nästa steg för behandling av cancer med Tumorad.

I Tumorad-projektet har vi tidigare visat i en preklinisk modell för aggressiv bröstcancer att produktkandidaten SN201 har en positiv effekt med både fördröjd tumörtillväxt och förlängd överlevnad. Mycket glädjande är att vi framgångsrikt har slutfört produktion av material för regulatoriska prekliniska studier som kommer att ligga till grund för klinisk utveckling. Dessa studier löper på bra och kommer att slutföras under hösten. Förberedelser för den första kliniska studien pågår parallellt, inklusive GMP-produktion och sammanställning av regulatorisk dokumentation. Målet är att starta den första kliniska prövningen med SN201 i patienter med avancerad cancer under nästa år.

Vi vet att principen för ansamling av Tumorad i tumörer, EPR-effekten, är mer uttalad i aggressiva tumörer. Det saknas i dag effektiva läkemedel mot avancerade stadier av flera större cancerformer där dödligheten till stor del beror på att tumörerna fortsätter växa eller sprida sig. Här kan Tumorad bli ett viktigt och effektivt tillskott till behandlingsarsenalen. Vi anser att Tumorad har en stor potential som en generell behandling mot spridd och aggressiv cancer och driver projektet framåt med full kraft.

Vi har en spännande period framför oss och jag ser fram emot att uppdatera er allt eftersom projekten fortlöper.
 

Mats Hansen, VD
Spago Nanomedical AB

 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.