5 Apr, 2016

Spago Nanomedical har fastställt den aktiva ingrediensen för SpagoPix

Spago Nanomedical har nu slutfört arbetet med att ta fram ett nanomaterial med förbättrat ytskikt för det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix. Detta innebär att den aktiva ingrediensen i SpagoPix nu har förutsättningar för tillräcklig lagringsstabilitet och är färdig för biologisk verifiering inför regulatoriska tester.

SpagoPix är ett kontrastmedel som selektivt ansamlas i tumörer och därigenom väsentligt kan förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). Fastställandet av den slutliga sammansättningen av den aktiva ingrediensen är ett avgörande steg mot en produktkandidat och övergång till regulatorisk utveckling.

”Vi har nu löst det problem vi haft med ytskiktet på nanopartiklarna som varit ett hinder för tillräcklig lagringsstabilitet och producerat ett material med de fysikaliska och kemiska egenskaper vi vill se hos den slutliga versionen av SpagoPix”, säger Oskar Axelsson, CSO för Spago Nanomedical.

Nanomaterialet, som nu har förutsättningar att uppfylla uppsatta specifikationer för en formell produktkandidat, ska närmast genomgå in vivo-försök för biologisk verifiering av den slutliga formuleringen, d.v.s. den lösning som till slut ska användas för injektion i patienter. Detta arbete har inletts och förväntas leda fram till en slutlig SpagoPix-produktkandidat som ska genomgå regulatoriska prekliniska tester innan kliniska prövningar i människa kan inledas.

”Att vi nu har uppnått ett material som uppfyller våra krav på stabilitet är förutom en stor prestation av våra medarbetare också en god möjlighet att ytterligare stärka patentskyddet för våra båda huvudprojekt, SpagoPix och Tumorad, och sammantaget en väsentlig riskreduktion för den fortsatta utvecklingen av projekten.”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.