9 Jun, 2022

Spago Nanomedical offentliggör prospekt avseende företrädesemission samt uppdaterar om säkerställandegrad

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) meddelar idag att prospekt avseende förestående nyemission (”Företrädesemissionen”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen (”Prospektet”). Bolaget meddelar även att Företrädesemissionen om upp till 61,8 MSEK före emissionskostnader har säkerställts till cirka 94,6 procent via utökad toppgaranti.

Spago Nanomedical genomför Företrädesemissionen för att accelerera utvecklingen och inleda kliniska studier i cancerpatienter med Bolagets radionuklidterapi Tumorad (177Lu-SN201).

”Vi ser stora potentiella aktieägarvärden i att avancera och accelerera utvecklingen av Tumorad, givet en unik behandlingsprincip, en betydande marknadspotential samt ett stort intresse för radionuklidterapi bland såväl läkemedelsbolag som investerare. Denna kapitalanskaffning ger oss förutsättningar att fokusera fullt ut på att fortsätta att bygga värde i Tumorad”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Offentliggörande av prospekt
Prospektet som Spago Nanomedical har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, och anmälningssedlar finns tillgängliga på Spago Nanomedicals webbplats (www.spagonanomedical.se) och på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Säkerställandegrad
Spago Nanomedical har via utökad toppgaranti till 9,0 MSEK säkerställt Företrädesemissionen till cirka 94,6 procent, motsvarande 58,4 MSEK. Detta medför att emissionskostnaderna beräknas öka med knappt 0,1 MSEK till cirka 8,0 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 4,4 MSEK. För det fall samtliga garanter väljer att ta ut garantiersättningen i aktier kan maximalt 4 667 467 aktier emitteras vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,8 procent efter Företrädesemissionens genomförande.

Företrädesemissionen i sammandrag

 • Företrädesemissionen avser en emission av högst 51 477 858 aktier och kommer tillföra Spago Nanomedical upp till 61,8 MSEK före emissionskostnader som beräknas uppgå till cirka 8,0 MSEK, varav garantiersättning utgör cirka 4,4 MSEK.
 • Teckningskursen per aktie uppgår till 1,20 SEK.
 • Innehavare av aktier i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.
 • Preliminär tidsplan för företrädesemissionen
  • 9 juni 2022 Avstämningsdag för rätten att erhålla teckningsrätter
  • 13 – 22 juni 2022 Handel i teckningsrätter
  • 13 – 28 juni 2022 Teckningsperiod
  • 1 juli 2022 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare
Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.