24 Aug, 2020

Spago Nanomedical utser produktkandidat i Tumorad®-projektet

Spago Nanomedical AB (publ) har i en musmodell för bröstcancer visat att Tumorad® statistiskt signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden. Baserat på detta och tidigare kommunicerade framsteg i projektet har bolaget beslutat att utse produktkandidat (”candidate drug”) och förbereda de prekliniska säkerhetstester med Tumorad® som krävs innan patientstudier kan inledas.

”Detta är ett viktigt steg för bolaget och för Tumorad®s väg till att bli en del av behandlingsarsenalen mot cancer. Vi går nu in i regulatorisk utvecklingsfas med vårt andra projekt och visar därmed på styrkan och bredden i vår unika plattform som har potential att förbättra cancervården på flera sätt”, säger VD Mats Hansen.

Tumorad® har tidigare visat god ansamling i tumörer och en distributions- och exkretionsprofil som stödjer användning i människa. Den nya studien visar att Tumorad® laddad med isotopen lutetium-177 (Lu177) fördröjer tumörtillväxt och förlänger överlevnaden hos möss med aggressiv bröstcancer jämfört med kontrollgruppen.

Produktkandidaten, som fått beteckningen SN201, går nu vidare till klinikförberedande prekliniska dosimetri- och toxikologistudier. Studieprogrammet utformas i enlighet med riktlinjer från EMA och FDA, samt efter diskussion och rådgivning med Läkemedelsverket. Närmast genomförs intern produktion av material för det regulatoriska programmet och parallellt med detta inleds överföring av produktionsprocessen till en kontraktstillverkare (CMO) för tillverkning av SN201 i större skala inför kliniska studier. Målet är att inleda fas 1 i patienter med cancer under 2022.

Det kliniska behovet av nya typer av cancerbehandling är stort. Tumorad® utvecklas som en ny typ av radionuklidterapi för behandling av cancer, där tumörer strålas lokalt inuti kroppen. Eftersom materialet ansamlas i snabbväxande tumörer har behandlingen potential att nå både aggressiva och spridda tumörer. Det bedöms kunna behandla tumörer ensamt eller i synergi med andra typer av terapier. Projektet skyddas av godkända patent på flera strategiskt viktiga regioner, inklusive USA, EU, och Japan.