21 Oct, 2020

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i Spago Nanomedical AB

En valberedning har etablerats inför årsstämman 2021 i Spago Nanomedical AB.

I enlighet med årsstämmans beslut har en valberedning utsetts baserat på de största ägarna per den 30 september 2020 som önskat delta i valberedningens arbete. Valberedningen har följande sammansättning:

Peter Lindell, representerar Cidro Förvaltning AB samt eget innehav
Mikael Lönn, representerar eget innehav
Eva Redhe, representerar eget innehav
Eugen Steiner, styrelsens ordförande (sammankallar valberedningens första möte och agerar därefter adjungerad ledamot i valberedningen vid behov)

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till: valberedning2021@spagonanomedical.se

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se.