17 Nov, 2015

Offentliggör memorandum för företrädesemission

Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen som godkändes vid den extra bolagsstämman den 12 november 2015.

Memorandumet kommer att finnas finns tillgängligt från och med dagens datum den 17 november 2015 på bolagets hemsida (www.spagonanomedical.se) samt AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se).

Villkor i sammandrag

  • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för rätten att erhålla teckningsrätter är den 17 november 2015. Aktieägare i Spago Nanomedical per detta datum har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier per åtta (8) befintliga aktier.
  • Teckningsperioden är den 20 november – 4 december 2015, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.
  • Teckningskursen är 11 kronor per ny aktie.
  • Sista dagen för handel med teckningsrätter på AktieTorget är den 2 december 2015.
  • Utfall i företrädesemissionen offentliggörs omkring den 10 december 2015.

Teckningsförbindelser som representerar 26,3 procent av företrädesemissionen har erhållits från ett antal större ägare samt vissa av styrelsens ledamöter. Utöver inhämtade teckningsförbindelser är företrädesemissionen även till fullo garanterad av ett garantikonsortium.

För ytterligare information kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 76 776 42 94, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MRT) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.  

PDF: Offentliggör memorandum för företrädesemission »