7 Apr, 2014

Spago Imaging genomför en företrädesemission om ca 22 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen för nanomedicin bolaget SPAGO Imaging (nedan “Spago” eller “Bolaget”) har, villkorat av bolagsstämmans godkännande, beslutat om företrädesemission av aktier som kan komma att tillföra Bolaget upp till ca 22 miljoner kr. Beslutet kommer att läggas fram på en extra bolagsstämma som hålls i anslutning till årsstämman den 29 april 2014. Företrädesemissionen i sammandrag
Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

• Aktieägare i Spago den 9 maj 2014 (avstämningsdagen) har företrädesrätt att teckna två (2) nya aktier för tre (3) befintliga aktier, dvs. teckningsrelation 2:3. Sista dagen för handel i Spagos aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 maj 2014 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2014

• Teckningskursen är 10 kr per aktie
• Teckningstiden är från och med 14 maj 2014 till och med 28 maj 2014 och handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under teckningstiden fram till 23 maj 2014

• Erbjudandet omfattar högst 2 211 515 nya aktier och innebär, om erbjudandet fulltecknas, en emissionslikvid om ca 22,1 miljoner kr före emissionskostnader

• Bolaget har ingått teckningsförbindelser med aktieägare som motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen

• Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma som kommer att hållas den 29 april 2014. De fullständiga villkoren för företrädesemissionen finns i den kallelse till extra bolagsstämma som offentliggjordes idag och finns tillgänglig på Bolagets webbplats www.spagoimaging.com. Kallelsen skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Ytterligare information om företrädesemissionen och Spago kommer att finnas i det emissionsmemorandum som Bolaget kommer att upprätta inför emissionen och som beräknas offentliggöras omkring den 6 maj 2014.

Bakgrund och motiv
Kapitaltillskottet om cirka 22 miljoner kr före emissionskostnader som företrädesemissionen förväntas inbringa kommer att användas till fortsatta satsningar på Bolagets primära utvecklingsprojekt Spago Pix. Spago ska genomföra de regulatoriska prekliniska studierna samt ta Spago Pix vidare in i kliniska studier. Vidare avser Bolaget att utveckla Tumorad, Bolagets projekt inom cancerbehandling med radionuklider.
Spago Imagings utvecklingsarbete baseras på en vetenskapligt robust och väletablerad mekanism, EPR-effekten (Enhanced Permeability and Retention effect), som möjliggör cancerselektiv diagnostik och terapi. EPR-effekten innebär att material och molekyler av en viss storlek ansamlas i cancervävnad. Bolaget har sedan 2007 utvecklat en unik nanomedicinsk plattform, IonXgel, som optimerats för att utnyttja EPR-effekten. Baserat på denna bedriver Bolaget två huvudprojekt, dels Spago Pix, utveckling av ett kontrastmedel för att selektivt kunna synliggöra cancer med hjälp av MR (magnetresonanstomografi), dels Tumorad, utveckling av ny cancerterapi genom leverans av radionuklid till tumör.
Synergierna mellan projekten är stora då både diagnostik- och terapiutvecklingen bygger på samma mekanism och plattform.
Teckningsförbindelser och budplikt

Teckningsförbindelser motsvarande respektive ägares pro rata-andel har erhållits från bland andra Staffan Persson via Nortal Investments AB, Peter Lindell via Berinor B.V., Andreas Bunge med bolag, Thord Wilkne, Peter Ragnarsson, LMK Forward AB samt styrelsens ledamöter. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 66 procent av Företrädesemissionen. Spago har inte betalat någon ersättning för teckningsförbindelserna. Teckningsförbindelserna är inte säkerställda genom förhandsbetalning eller annan säkerhet. Resterande del av Företrädesemissionen är inte garanterad eller på annat sätt säkerställd.
Bolagets största ägare, Nortal Investments AB, som vid tidpunkten för kallelsens utfärdande innehar motsvarande 27 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har beviljats dispens från budplikt som kan uppkomma till följd av ingången teckningsförbindelse.

Tidplan för företrädesemissionen:

• 4 april Styrelsen beslutar, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, att genomföra företrädesemissionen

• 29 april Extra bolagsstämma tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen

• 6 maj Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt, emissionsmemorandum beräknas offentliggöras

• 7 maj Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt

• 9 maj Avstämningsdag

• 14-23 maj Handel med teckningsrätter

• 14-28 maj Teckningstid

• Omkring 4 juni Preliminärt utfall i företrädesemissionen offentliggörs

För ytterligare information kontakta: VD, Andreas Bunge +46 708 24 2525

Spago Nanomedical AB är ett nanomedicinbolag inom cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) i mycket låga doser till tumörer för lokal strålbehandling.

Bolaget har i huvudsak 3 teknologier som bas för vidare utveckling: IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancer behandling och utgör också basen för bolagets primära utvecklingsprojekt. ProtRc är en proteinbaserad plattform för läkemedelsleverans. Primär applikation är Archaea Platin, ett projekt för cancerselektiv leverans av cellgift för effektivare cancerbehandling med mindre biverkningar. 3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde, inte minst vad avser sk ”life cycle management” av befintliga produkter.

PDF: Spago Imaging genomför en företrädesemission om ca 22 miljoner kronor och kallar till extra bolagsstämma »