27 Mar, 2019

Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK

Spago Nanomedical AB (publ) tillförs ca 30,2 MSEK före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie TO9.

 

Totalt tecknades 3 551 820 aktier inom ramen för programmet som var del av de units som gavs ut vid bolagets företrädesemission i oktober 2017. Nyttjandegraden uppgick därmed till 77,4 procent.

Teckningskursen var 8,50 SEK vilket innebär att Spago Nanomedical tillförs totalt 30 190 470 SEK före emissionskostnader som beräknas till cirka 1,2 MSEK.

Det totala antalet utestående aktier i Spago Nanomedical ökar till 20 268 303 till följd av inlösen och aktiekapitalet ökar med 3 551 820 SEK till 20 268 303 kronor.

Automatisk omvandling av nytecknade aktier (”Interimsaktier”) kommer att ske så snart registrering av emissionen har skett hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 15. Omvandling sker utan vidare avisering till innehavaren.

Redeye AB agerade finansiell rådgivare till Spago Nanomedical i samband med företrädesemissionen som slutfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie TO9 emitterades.

 

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, på 046-81188 eller mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

PDF: Spago Nanomedical AB tillförs 30,2 MSEK