22 Aug, 2019

Spago Nanomedical delårsrapport april – juni 2019

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG

  • Resultatet för perioden uppgick till -9 161 KSEK (-5 546 KSEK)
  • Rörelsens kostnader uppgick till -18 729 KSEK (-19 877 KSEK)
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,48 SEK (-0,37 SEK)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 33 157 KSEK (21 327 KSEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET APRIL – JUNI

  •  Eugen Steiner valdes till ny ordförande vid årsstämman

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

  • SpagoPix produktpatent godkänns i Europa
  • Produktionen av material till den kliniska studien SPAGOPIX-01 är genomförd, slutliga analyser för frisläppande pågår

 

VD HAR ORDET

SPAGOPIX01 redo för start när GMP-materialet får grönt ljus

Den senaste perioden har vi haft ett starkt fokus på GMP-produktionen av SN132D. Vi har optimerat processen och framgångsrikt slutfört produktionen av material till den kliniska studien SPAGOPIX-01. Detta material genomgår nu slutliga analyser för frisläppande. I samband med GMP-produktionen identifierade vi möjligheter att förbättra tillverkningsprocessen, vilket vi har gjort och därigenom skapat möjligheter för att erhålla ett väsentligt längre patentskydd för SpagoPix.

Under den här perioden har vi även optimerat detaljer i protokollet för den kliniska studien för att kunna samla in ytterligare data som kan bli viktiga för profileringen av SpagoPix mot marknaden. Det uppdaterade protokollet är godkänt av såväl etisk kommitté och Läkemedelsverket. I enlighet med tidigare bedömning räknar vi med de första studieresultaten innan årets utgång. Baserat på data som vi fick från flera in vivo-försök under våren fortsätter vi att optimera Tumorad-partiklarna för att uppnå längre cirkulationstid i kroppen. En grupp inom bolaget jobbar fokuserat med att ta fram ett pilotmaterial med potential att ge god effekt i lämpliga prekliniska tumörmodeller.

Jag ser fram emot en händelserik höst för båda projekten.

 

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical delårsrapport april – juni 2019