27 Aug, 2018

Spago Nanomedical delårsrapport januari – juni 2018

PERIODEN JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG

  • Resultatet för kvartalet april-juni uppgick till -3 091Kkr (-2 532 Kkr)
  • Periodens resultat uppgick till -5 546 Kkr (-4 537 Kkr)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,37 kr (-0,53 kr)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 21 327 Kkr (7 445 Kkr)

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET APRIL – JUNI

  • Vinnova beviljade anslag för utvecklingen av SpagoPix
  • SpagoPix uppvisade god säkerhet i regulatoriska prekliniska studier
  • Spago valde CTC för den första kliniska studien med SpagoPix
  • Tumorad® patent godkänt i USA

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET APRIL – JUNI

  • Riktad emission om 18,2 Mkr för att accelerera Tumorad®-projektet

 

VD HAR ORDET

Flera framsteg i projekten under andra kvartalet

Den allra viktigaste händelsen för oss under andra kvartalet var att vi summerade det regulatoriska prekliniska programmet med SpagoPix och då kunde konstatera att vår produktkandidat SN132D tolereras väl vid doser som motsvarar och överstiger den förväntade kliniska dosen. Därmed kunde vi med tillförsikt övergå till att fokusera på det kliniska programmet.

Vi har på senare tid även gjort viktiga framsteg med Tumorad® och har därmed nått ett läge där vi vill accelerera projektet. För att underlätta detta genomförde vi en riktad emission om 18,2 Mkr, där bland annat HealthInvest ökade sitt ägande ytterligare. Emissionen ger oss de resurser vi behöver för att driva på detta projekt parallellt med att vi tar SpagoPix in i klinik.

För närvarande detaljplanerar vi den första studien med SpagoPix i människa. Data från de regulatoriska prekliniska studierna lägger grunden för vilken dos vi kommer att använda. Utformningen av det kliniska protokollet är i full gång och vi har knutit till oss flera kliniska experter inom radiologi och onkologi som bidrar med värdefull kunskap. Den första studien i människa kommer att genomföras vid centra i Sverige och inkludera ett 20-tal patienter med bröstcancer. Det primära studiesyftet är att studera säkerhet och tolererbarhet, men ett viktigt mål är också att ta MR-bilder i cancerpatienter vilket kommer att ge oss en tydlig indikation på hur SpagoPix påverkar bildkvaliteten.

Det finns idag inget godkänt MR-kontrastmedel som är specifikt inriktat på bilddiagnostik av tumörer utanför levern. Samtidigt är MR en väletablerad teknik inom cancervården som redan finns att tillgå på de flesta sjukhus. SpagoPix har därmed potential att på sikt adressera en mycket stor marknad.

Som tidigare nämnts gjorde vi under kvartalet betydande framsteg i Tumorad®-projektet. Med nya varianter av material närmar vi oss nu de egenskaper som vi söker för att nå optimal effekt in vivo. Nyckeln här är, enkelt uttryckt, att framställa partiklar som i så hög grad som möjligt ansamlas i tumörer under den tid de är som mest radioaktiva. Nästa viktiga milstolpe i projektet är att slutföra arbetet med pilotmaterialet och därefter påvisa prekliniskt proof-of-concept.

Marknaden för radionuklidterapier har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas fortsätta att växa. Intresset för området är stort också bland läkemedelsföretag. Novartis köpte nyligen det franska bolag som utvecklat Lutathera, en radionuklid-baserad behandling mot neuroendokrina buktumörer, för ca 3,9 miljarder dollar (cirka 35 miljarder kronor). Det är uppmuntrande och ger oss energi i arbetet med att avancera Tumorad® vidare mot kliniska studier.

 

Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB

 

PDF: Spago Nanomedical delårsrapport januari – juni 2018