25 Apr, 2019

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2019

PERIODEN JANUARI – MARS I SAMMANDRAG

• Resultatet för kvartalet uppgick till -4 613 KSEK (-2 456 KSEK)
• Rörelsens kostnader uppgick till -9 665 KSEK (-10 126 KSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,27 SEK (-0,17 SEK)
• Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 7 859 KSEK (28 534 KSEK). Likviden från inlösen av teckningsoptioner av serien T09 erhölls efter kvartalsbokslutet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET JANUARI – MARS

• Klartecken från Läkemedelsverket om start av fas 1 studien SPAGOPIX-01
• Bolaget tillförs 36,7 MSEK före emissionskostnader genom lösen av teckningsoptioner av serie T09
• Dr. Eugen Steiner föreslås till ny ordförande
• Nya data om SpagoPix publicerad i European Journal of Inorganic Chemistry
• Bolaget presenterade prekliniska data för SpagoPix vid European Congress of Radiology

VD HAR ORDET

Inledningen av året har varit mycket positiv tack vare en fantastisk insats från våra medarbetare. Godkännandet från Läkemedelsverket för start av den kliniska studien SPAGOPIX-01 är ett direkt resultat av deras förmåga att med stor kunskap och stark beslutsamhet framgångsrikt driva projekt från forskning till regulatorisk utveckling.

Nu går vi in i klinisk fas med vårt första projekt och växlar samtidigt upp vår exponering mot omvärlden, med ett ökat deltagande på konferenser och vid andra partneringtillfällen. Vi har breddat vårt kontaktnät och ökat kontakterna med befintliga MR-kontrastmedelsaktörer för att upprätthålla och höja medvetenheten om SpagoPix. Vetenskapliga publikationer utgör viktiga komponenter för framgångsrik affärsutveckling av life science-projekt och under kvartalet kunde vi presentera data för SpagoPix som befäster att vi har en unik produktkandidat med stor potential för klinisk användning. Vi märker av ett ökande intresse för projektet och nya MR-kontrastmedel i linje med SpagoPix profil, den ökande användningen av MR globalt och de problem som förknippas med de traditionella MR-kontrastmedlen.

Förberedelserna för SPAGOPIX-01 studien löper på, både vad gäller produktion av material och uppsättning av system och rutiner för det kliniska genomförandet. Vi har med gott resultat producerat en valideringsbatch i full skala och startat produktion av GMP-material. I detta arbete har vi identifierat en möjlighet att ytterligare förbättra ett processteg, vilket kan ge en framtida produkt en icke oväsentligt längre patenttid. Vi implementerar detta och bedömer fortsatt att vi kommer att ha de första studieresultaten under fjärde kvartalet i år.

Vårt ökade fokus på Tumorad har gett resultat i form av tydliga framsteg när det gäller design och produktion av nanopartiklar med kemisk-fysikaliska egenskaper som ger möjlighet att uppnå den kritiska balansen mellan effektiv behandling av cancer och minimering av biverkningar. Vi har därmed tagit avgörande steg mot ett pilotmaterial som lämpar sig för prekliniska effektstudier.

Förutsättningar finns alltså för att fortsättningen på året ska bli både intressant och händelserik.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical delårarapport januari – mars 2019